ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಬೀಳಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-06/2018-19/983 ದಿನಾಂಕ:24-12-2018 2 ಕುಂದರಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/RRAP/ಕುಂದರಗಿ/ಸಿಆರ್-71/2017-18 ದಿನಾಂಕ:29-07-2017
3 ಬೀಳಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/RRAP/ಬೀಳಗಿ/ಸಿಆರ್-69/2017-18/208 ದಿನಾಂಕ:21-07-2017 4 ಹೆರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-12/2021-22/22/489 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021
5 ಅನಗವಾಡಿ LAQ/SR_99 /2015_16 Dt:22/05/2015 6 ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ಧಾಪೂರ LAQ/SR_126 /2016_17 Dt:30/06/2016
7 ಯಡಹಳ್ಳಿ ಜಿ LAQ/SR_99 /2016_17 Dt:30/06/2016 8 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್ Dt:23/01/2011
9 ಟಕ್ಕಳಕಿ LAQ/SR_124/2016_17 Dt:23/01/2017 10 ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ LAQ/SR_119/2016_17 Dt:18/01/2017
11 ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ LAQ/SR_124/2016-17 Dt:23/01/2017 12 ಬಾವಲೆತ್ತಿ LAQ/SR_ 134_2016_17 Dt:16/02/2017
13 ಗೊವಿನದಿನ್ನಿ LAQ/SR_ 139_2016_17 Dt:28/02/2017 14 ಕೊವಳ್ಳಿ LAQ/SR_ 135_2016_17 Dt:20/02/2017
15 ಲಿಂಗಾಪೂರ sk 16 ಬಾಡಗಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ಸಿಆರ್-/2020-21/358 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022
17 ರೊಳ್ಳಿ-ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/451 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022 18 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ಸಿಆರ್-6/2022-23/1527 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕಾತರಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ಸಿಆರ್-04/2022-23/1528 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಆರ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-548/2022-23/1529 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕುಂದರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-558/2022-23/1530 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022
19 ಅಮಲಝರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-547/2022-23/2231 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023 20 ಕೊರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-563/2022-23/2528 ದಿನಾಂಕ:20-03-2023
21 ಕುಂದರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-541/2022-23/67 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023, ಕುಂದರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-03/2022-23/182 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಸುನಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ವಿನಿವ-562/2022-23/183 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಕಂದಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2022-23/288 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023 22