ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಬೀಳಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-06/2018-19/983 ದಿನಾಂಕ:24-12-2018 2 ಕುಂದರಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/RRAP/ಕುಂದರಗಿ/ಸಿಆರ್-71/2017-18 ದಿನಾಂಕ:29-07-2017
3 ಬೀಳಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/RRAP/ಬೀಳಗಿ/ಸಿಆರ್-69/2017-18/208 ದಿನಾಂಕ:21-07-2017 4 ಹೆರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-12/2021-22/22/489 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021 4  
5 ಅನಗವಾಡಿ LAQ/SR_99 /2015_16 Dt:22/05/2015 6 ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ಧಾಪೂರ LAQ/SR_126 /2016_17 Dt:30/06/2016
7 ಯಡಹಳ್ಳಿ ಜಿ LAQ/SR_99 /2016_17 Dt:30/06/2016 8 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್ Dt:23/01/2011
9 ಟಕ್ಕಳಕಿ LAQ/SR_124/2016_17 Dt:23/01/2017 10 ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ LAQ/SR_119/2016_17 Dt:18/01/2017
11 ತೆಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ LAQ/SR_124/2016-17 Dt:23/01/2017 12 ಬಾವಲೆತ್ತಿ LAQ/SR_ 134_2016_17 Dt:16/02/2017
13 ಗೊವಿನದಿನ್ನಿ LAQ/SR_ 139_2016_17 Dt:28/02/2017 14 ಕೊವಳ್ಳಿ LAQ/SR_ 135_2016_17 Dt:20/02/2017
15 ಲಿಂಗಾಪೂರ sk 16 ಬಾಡಗಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ಸಿಆರ್-/2020-21/358 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022
17 ರೊಳ್ಳಿ-ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/451 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022 18