ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕರಬಂಟನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-88/2017-18/939 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018 2 ಉಣ್ಣೀಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-114/2016-17/940 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
3 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/988 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 4 ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-110/2017-18/992 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
5 ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/994 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 6 ಸಿದ್ದನಾಥ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-111/2016-17/1042 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018
7 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-28/2018-19/1129 ದಿನಾಂಕ:14-01-2019 8 ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-27/2018-19/1130 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019
9 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-132/2016-17/377 ದಿನಾಂಕ:30-10-2017 10 ನಿಡಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2018-19/1216 ದಿನಾಂಕ: -02-219
11 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2018-19/1280 ದಿನಾಂಕ:23-02-2019 12 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-83/2017-18/590 ದಿನಾಂಕ: 10-07-2019
13 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-82/2017-18/752 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019 14 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-85/2017-18/755 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019
15 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-29/2018-19/773 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 16 ಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-24/2018-19/776 ದಿನಾಂಕ:09-08/09-2019
17 ಮಾರಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-41/2018-19/810 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 18 ಕೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ-92/2019-20/1300 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
19 ಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1301 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019 20 ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1303 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
21 ನಾಗರಾಳಹುಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -90/2019-20/1304 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019 22 ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -88/2019-20/1315 ದಿನಾಂಕ: -12-2019
23 ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ -91/2019-20/1316 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 24 ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-106/2019-20/1828 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
25 ನಾಗವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2019-20/17 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020 26 ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-36/2018-19/349 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-38/2018-19/305 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-10/2019-20 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನವ-800/2019-20/351 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಸಾತಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-185/2019-20/353 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020
27 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-186/2018-19/363 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020, ಕಲಗುರ್ಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-143/2019-20/402/1 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 ಮತ್ತು ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-37/2018-19/405 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 28 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-35/2018-19 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020, ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-126/2019-20/484 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020
29 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-08/2019-20/740 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-288/2017-18/741 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-39/2018-19/743 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020 30 ನಾಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2019-20/753 ದಿನಾಂಕ:02-12-2020
31 ಕಣಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/1120 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2018-19/1126 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಸಂಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/1127 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-71/2019-20/1128 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-67/2020-21/1129 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ಮನಗೂಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-68/2019-20/1137 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021, ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-167/2019-20/1138 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021, ನರಸಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-166/2019-20/1139 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021 32 ಇವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-169/2019-20/1140 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021
33 ದಿಂಡವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/1281 ದಿನಾಂಕ:26-02-2021, ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-127/2019-20/1282 ದಿನಾಂಕ:26-02-2021 34 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-71/2020-21/1416 ದಿನಾಂಕ:19-03-2021, ಕಾಮನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2018-19/1306 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021
35 ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-81/2020-21/31 ದಿನಾಂಕ:26-03-2021, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-122/2018-19/159 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021 36 ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-75/2020-21/227 ದಿನಾಂಕ:15-05-2021
37 ತಳೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-287/2017-18 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021 38 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-189/2019-20/522 ದಿನಾಂಕ:24-06-2021, ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-172/2019-20/523 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021
39 ಹಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2020-21/666 ದಿನಾಂಕ:25-06-2021, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2020-21/725 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 40 ಸಿಂಧಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-145/2019-20/1032 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-54/2020-21/1040 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021
41 ಚಿಕ್ಕಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-02/2020-21/1130 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 42 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-60/2017-18/218 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017
43 ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-62/2017-18/219 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017 44 ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-63/2017-18/220 ದಿನಾಂಕ:19-07-2019
45 ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-64/2017-18/221 ದಿನಾಂಕ:19-07-2019 46 ತುಂಬ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-66/2017-18/223 ದಿನಾಂಕ: -07-2017
47 ಭೂದಿಹಾಳ ಪಿ.ಎನ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2018-19/788 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018 48 ಕೋಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್- /2017-18/845 ದಿನಾಂಕ:18-11-2018
49 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1(ಬಿ)/ಸಿಆರ್-20/2017-18/917 ದಿನಾಂಕ:06-12-2018 50 ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-14/2018-19/934 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
51 ಅರೇಶಂಕರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2018-19/932 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 52 ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/933 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
53 ಡೊಂಕಮಡು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2018-19/935 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 54 ಶೆಳ್ಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-04/2018-19/936 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
55 ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2018-19/937 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 56 ಬಿದರಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-259/2017-18/993 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
57 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-109/2017-18/995 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018 58 ಕುಂಟೋಜಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-260/2017-18/989 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
59 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/93 ದಿನಾಂಕ:29-03/05-2019 60 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2018-19/1005 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018
61 ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-09/2018-19/1006 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 62 ಬಂಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಬಿ/ಸಿಆರ್-57/2017-18/1011 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018
63 ಮೈಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-06/2018-19/1012 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 64 ಮಸಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-05/2018-19/1013 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018
65 ಬಾಚಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-13/2018-19/1020 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 66 ಬಿಳೇಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-03/2018-19/1061 ದಿನಾಂಕ: -01-2019
67 ಬಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/1062 ದಿನಾಂಕ: -01-2019 68 ನಾಗಬೇನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-15/2018-19/1063 ದಿನಾಂಕ: -01-2019
69 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಪಿ.ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2018-19/1067 ದಿನಾಂಕ: -01-2019 70 ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-55/2017-18/1071 ದಿನಾಂಕ: 25-12-2018
71 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-241/2017-18/1262 ದಿನಾಂಕ: -03-2019 72 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-119/2018-19/1263 ದಿನಾಂಕ: -03-2019
73 ಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-69/2017-18/1163 ದಿನಾಂಕ: 18-02-2019 74 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-70/2017-18/1177 ದಿನಾಂಕ: 19-02-2019
75 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-240/2017-18/762 ದಿನಾಂಕ:06-08/09-2019 76 ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-6/2019-20/772 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019
77 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-09/2018-19/774 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019 78 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-121/2018-19/775 ದಿನಾಂಕ:03-08-2019
79 ಮಾವಿನಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-285/2017-18/778 ದಿನಾಂಕ:04-08/09-2019 80 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-239/2017-18/809 ದಿನಾಂಕ:07-08/09-2019
81 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-39/2019-20/853 ದಿನಾಂಕ:11-09/10-2019 82 ಬೈಲಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1314 ದಿನಾಂಕ:18-11/12-2019
83 ಜಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2019-20/1317 ದಿನಾಂಕ:18-11/12-2019 84 ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-991/2019-2020/1791 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
85 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-101/2019-20/1792 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020 86 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-52/2019-20/1973 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
87 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-58/2019-20/1794 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020 88 ನಾಲತ್ತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-33/2018-19/1795 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
89 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-52/2019-20/1796 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020 90 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-117/2019-20/1797 ದಿನಾಂಕ:10-01/02-2020
91 ಇಂಗಳಗೇರಿ, ಸರೂರ, ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-17,52,102/2017-18, 2018-19, 201-20 92 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-142/2019-20/3321 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020 & ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ವಿನಿವ-673/2019-20/3322 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020
93 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-121/2019-20 ದಿನಾಂಕ:27-07-2020 94 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-187/2019-20/88 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ಹಗರಗೊಂ-2 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-125/2019-20/145 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-29/2018-19/147 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ಚರ್ಚನಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-153/2019-20/304 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020,
95 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-53/2019-20/404 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 96 ದೇವರಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-11/2020-21/742 ದಿನಾಂಕ:23-11-2020
97 ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-132/2019-20/899 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 & ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2017-18/926 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020 98 ಗೋನಾಳ ಪಿ.ಎನ್. ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-107/2019-20/902 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
99 ಖಿಲಾರಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-144/2019-20/1119 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 100 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-344/2019-20/1189 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021
101 ಗುಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-60/2020-21/1418 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021, ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/1424 ದಿನಾಂಕ:19-03-2021 102 ಹುಲ್ಲೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-83/2020-21/525 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/526 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
103 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-289/2017-18/620 ದಿನಾಂಕ:16-07-2021 104 ಸರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-58/2020-21/816 ದಿನಾಂಕ:22-07-2021
105 ಕಾರಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-8/2019-20/892 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2019-20/893 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/8594 ದಿನಾಂಕ:18-08-2021, ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2020-21/895 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ವಡವಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2021-22/908 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 106 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-33/2019-20/1029 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-194/2019-20/1030 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-4/2020-21/1031 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021, ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-6/2020-21/1033 ದಿನಾಂಕ:18-08-2021, ಅಗಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-190/2019-20/1039 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021
107 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-126/2018-19/94 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019 108 ಕುಮಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-263/2018-19/95 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019
109 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-262/2018-19/96 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019 110 ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿಸಿಆರ್-123/2018-19/97 ದಿನಾಂಕ:04-03/06-2019
111 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-93/2016-17/584 ದಿನಾಂಕ:02-08-2018 112 ಬುರಾಣಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-72/2017-18/580 ದಿನಾಂಕ: 05-09-2018
113 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9ಬಿ/ಸಿಆರ್-71/2017-18/581 ದಿನಾಂಕ:05-09-2018 114 ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-136/2018-19/846 ದಿನಾಂಕ:18-11-2018
115 ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-124/2018-19/849 ದಿನಾಂಕ:06-10-2018 116 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-142/2018-19/918 ದಿನಾಂಕ:30-11-2018
117 ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿಸಿಆರ್-141/2017-18/990 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 118 ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-118/2018-19/991 ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
119 ಕಗ್ಗೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-125/2018-19/1131 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019 120 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-125/2018-19/1132 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019
121 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-264/2017-18/1133 ದಿನಾಂಕ:24-01-2019 122 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-117/2018-19/1162 ದಿನಾಂಕ:19-02-2019
123 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-236/2017-18/1164 ದಿನಾಂಕ:16-02-2019 124 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-58/2017-18/247 ದಿನಾಂಕ:03-08-2017
125 ಮಧಬಾವಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-73/2017-18/248 ದಿನಾಂಕ:02-08-2017 126 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-72/2017-18/249 ದಿನಾಂಕ:29-07-2017
127 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-47/2018-19/777 ದಿನಾಂಕ:09-08/09-2019 128 ಕನ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-37/2018-19/1039 ದಿನಾಂಕ:25-10-2019
129 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-36/2018-19/1305 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019 130 ಶಿರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-291/2017-18/1311 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019
131 ಶೇಗುಣಶಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-61/2017-18/ ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 132 ಅಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9ಎ/ಸಿಆರ್-61/2018-19/1313 ದಿನಾಂಕ:18-11/12-2019
133 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-1(ಬಿ)/ಸಿಆರ್-05/2017-18/754/1 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 134 ಉತ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-62/2020-21/1130 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
135 ಕಸಬಾ ವಿಜಯಪುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-69/2020-21/1417 ದಿನಾಂಕ:19-03-2021 136 ಡೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-32/2020-21/224 ದಿನಾಂಕ:30-04-2021, ಮಧಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2018-19/226 ದಿನಾಂಕ: -05-2021
137 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-76/2020-21/792 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 138 ಕಾರಜೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2021-22/1038 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021
139 ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-36/2020-21/1284 ದಿನಾಂಕ:26-02-2021 140 ಕುರುಬರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-80/2020-21/225 ದಿನಾಂಕ:20-05-2021
141 ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2020-21/524 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-74/2020-21/527 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021 142 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2020-21/724 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
143 ಹಿರೇಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-51/2020-21/1129 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021 144 ದೂಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-30/2020-21/726 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
145 ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ LAQ/SR_48/2015_16 Dt:28/03/2016 146 ಚಬನೂರ LAQ/SR_27/2015_16 Dt:29/03/2016
147 ದೇಗಿನಾಳ LAQ/SR_53/2015_16 Dt:28/03/2016 148 ದೇವಲಾಪೂರ LAQ/SR_74/2016_17 Dt:28/03/2016
149 ಗೊನಾಳ LAQ/SR_73/2016_17 Dt:28/03/2016 150 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ LAQ/SR_56/2015_16 Dt:29/03/2016
151 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_55/2015_16 Dt:28/03/2016 152 ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_50/2015_16 Dt:29/03/2016
153 ಮಲಘಾನ LAQ/SR_54/2015_16 Dt:29/03/2016 154 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_49/2015_16 Dt:28/03/2016
155 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_49/2015_16 Dt:24/03/2016 156 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_52/2015_16 Dt:26/03/2016
157 ರಾಜನಾಳ LAQ/SR_60/2016_17 Dt:27/03/2016 158 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_71 /2016_17 Dt:29/03/2016
159 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_72/2016_17 Dt:28/03/2016 160 ಯರನಾಳ LAQ/SR_51/2015_16 Dt:29/03/2016
161 ಯರನಾಳ LAQ/SR_67/2015_16 Dt:28/03/2016 162 ನಾಗರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_69/2016_17 Dt:28/03/2016
163 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_153/2016_17 Dt:28/03/2016 164 ಬೀರಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_152/2016_17 Dt:28/03/2016
165 ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ LAQ/SR_32/2016_17 Dt:22/05/2016 166 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿಸಿ LAQ/SR_34/2016_17 Dt:22/05/2016
167 ರಬಿನಾಳ LAQ/SR_243/2016_17 Dt:30/05/2016 168 ಗುಡದಿನ್ನಿ
169 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಸಿ 170 ಮಸಬಿನಾಳ
171 ಮಟ್ಟಿಹಾಳ 172 ಮುಳವಾಡ
173 ಡೋಣೂರು 174 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ
175 ಮಸುತಿ 176 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ
177 ದಿಂಡವಾರ 178 ಹುಲಬೆಂಚಿ
179 ಮಸುತಿ 150 ಉತನಾಳ
181 ಗುಣದಾಳ LAQ/SR_69/2016_17 Dt:30/04/2016 182 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_62/2016_17 Dt:12/05/2016
183 ಬಾಬಾನಗರ LAQ/SR_65/2016_17 Dt:24/06/2016 184 ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ LAQ/SR_50/2016_17 Dt:06/06/2016
185 ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ LAQ/SR_60/2016_17 Dt:15/06/2016 186 ದೂಡಿಹಾಳ LAQ/SR_64/2016_17 Dt:24/08/2016
187 ಹೆಗಡಿಹಾಳ LAQ/SR_39/2016_17 Dt:22/05/2016 188 ಜೀರಲಭಾವಿ LAQ/SR_31/2016_17 Dt:22/05/2016
189 ಕಟಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_229/2016_17 Dt:08/08/2016 190 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_38/2016_17 Dt:22/05/2016
191 ಶಿರಬೂರ LAQ/SR_59/2016_17 Dt:15/06/2016 192 ಉತ್ನಾಳ LAQ/SR_33/2016_17 Dt:22/05/2016
193 ಅರ್ಜುಣಗಿ LAQ/SR_191 /2016_17 Dt:29/03/2016 194 ಮಹಲಬಾಗಾಯತ
195 ಬಬಲೇಶ್ವರ 196 ಕಾಕಂಡಕಿ
197 ಮದಗುನಕಿ 198 ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-146/2019-20/808 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-147/2019-20/809 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
199 ಬುದ್ನಿ ಬಿ ಕೆ 200 ದೇ ಹುಲಗದಾಳ
201 ಗೋನಾಳ ಪಿ ಎನ್ 202 ಹರನಾಳ
203 ಗುಡ್ನಾಳ 1 204 ಗುಡ್ನಾಳ 2
205 ಇಂಗಳಗೇರಿ 1 206 ಇಂಗಳಗೇರಿ 2
207 ಇಂಗಳಗ 208 ಇಣಚಗಲ್ಲ
209 ಜಮಲದಿನ್ನಿ 210 ಕಾರಕೂರ
211 ಕುಚಬಾಳ 212 ಲೋಟಗೇರಿ
213 ಮಾದಿನಾಳ 214 ನಾಲತವಾಡ
215 ಶಿರೋಳ 216 ಟಕ್ಕಳಕಿ
217 ಹಂದ್ರಾಳ 218 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ154
219 ಅರೆಮುರಾಳ40 220 ಹಡಲಗೇರಿ
221 ಹಗರಗುಂಡ 222 ಹಂದಿಗ
223 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ 224 ಕೊಣ್ಣೂರು62
225 ಕೊರವರ48 226 ಮಡಿಕೇಶ್ವರ
227 ಮುದನಾಳ 228 ಶಾಖಾಪೂರ
229 ಬಾವೂರ79 230 ಗುಡದಿನ್ನಿ713
231 ಬಳಬಟ್ಟಿ 232 ಚಿರ್ಚಿನಕಲ್ಲು
233 ಹುಲ್ಲೂರ 234 ಜತಗಿ ಚಲಮಿ
235 ನಲತವಾಧ 236

ಇಂಚಿಗಲ್ಲ

237 ಜಾಲವಾದಿ LAQ/SR_70/2016_17 Dt:28/05/2016 238 ಕೊಕಟನೂರ LAQ/SR_77/2016_17 Dt:28/05/2016
239 ದಂಬಾಲ ದವಲಾರ 240 ಗುಬ್ಬೇವಾಧ ಶಾಕಾಪುರ ಬಸ್ತಿಹಾಳ
241 ಗುಂಧಗಿ 242 ಇಂಗಲಗೇರಿ ನಿವಾಲ
243 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ 244 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-773/2020-21/1389 ದಿನಾಂಕ:08-10-2021, ರೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-38/2020-21/1390 ದಿನಾಂಕ:21-10-2021, ಢವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-45/2020-21/1391 ದಿನಾಂಕ:08-10-2021, ರೋಣಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-152/2019-20/1392 ದಿನಾಂಕ:04-10-2021, ಮಲಘಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-181/2019-20/1393 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021, ಚಿಕ್ಕ ಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2020-21/1394 ದಿನಾಂಕ:40-10-2021
245 ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-09/ಸಿಆರ್-03/2020-21/1810 ದಿನಾಂಕ:17-11/12-2021 246 ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-09(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2020-21/1891 ದಿನಾಂಕ:29-12-2021
247 ಹಂಗರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-12/2019-20/2187 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-64/2020-21/2781 ದಿನಾಂಕ:11-01/02-2022 248 ಗುಂಡಕರ್ಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-38/2021-22/61 ದಿನಾಂಕ:28-03-2022, ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-9/2021-22/88 ದಿನಾಂಕ:07-04-2022
249 ಮೂಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2021-22 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022, ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-49/2020-21/161 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022 250 ಗುಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-49/2020-21/326 ದಿನಾಂಕ:29-04-2022
251 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-78/2020-21/385 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-188/2019-20/386 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ತೊನಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-18/2019-20/445 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ಭೂತನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-44/2021-22/446 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-05/2021-22/447 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022 252 ಹಳ್ಳದಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2020-21/933 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-09/2022-23/934 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-46/2020-21/935 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-43/2020-21/977 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022
253 ದೂಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-41/2020-21/1006 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ಕೊಡಬಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-36/2021-22/1193 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-31/2021-22/1194 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2022-23/1195 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2022-23/1196 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-60/2022-23/1197 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022 254 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-20/2021-22/1582 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022, ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-21/2021-22/1583 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022, ಕುಂಟೋಜಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-45/2021-22/1584 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022, ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-26/2021-22/1585 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022, ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-23/2021-22/1586 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022, ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-25/2021-22/1587 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022
255 ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-42/2021-22/1734 ದಿನಾಂಕ:15-11/12-2022, ಮಹಾಲಬಾಗಾಯತ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-62/2022-23/1735 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-68/2021-22/1736 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022 256 ಮುದ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-56/2022-23/1983 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-24/2021-22/1984 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-34/2021-22/1985 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಡೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-46/2021-22/1986 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಶಿರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-52/2022-23/1987 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-06/2021-22/1988 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2022-23/1989 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಹಲಗಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-43/2022-23/1990 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2022-23/1991 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-44/2022-23/1992 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ದೂಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-61/2022-23/1993 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023
257 ಮಖನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2022-23/2150 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಶೇಗುಣಸಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-3/2021-22/2151 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-81/2021-22/2143 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-98/2022-23/2144 ದಿನಾಂಕ:31-01-2023 258 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-06/2022-23/2534 ದಿನಾಂಕ:20-03-2023, ಹುಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-65/2022-23/2435 ದಿನಾಂಕ:08-03-2023, ರಬಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-91/2022-23/2446 ದಿನಾಂಕ:08-03-2023, ಮಮದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-82/2022-23/2535 ದಿನಾಂಕ:20-03-2023, ಬಳವಾಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-25/2022-23/2436 ದಿನಾಂಕ:20-03-2023
259 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-48/2021-22/104 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023, ನಡಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-27/2022-23/105 ದಿನಾಂಕ:28-03-2023, ಡೋಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-93/2022-23/106 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023, ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-90/2022-23/107 ದಿನಾಂಕ:28-03-2023, ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2022-23/180 ದಿನಾಂಕ:17-04-2023, ಕೂಚಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-19/2022-23/202 ದಿನಾಂಕ: -04-2023, ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-67/2022-23/203 ದಿನಾಂಕ: -04-2023, , ಮೂಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-20/2022-23/204 ದಿನಾಂಕ: -04-2023, ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-85/2022-23/205 ದಿನಾಂಕ: -04-2023, , ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2020-21/206 ದಿನಾಂಕ: -04-2023, , ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-42/2020-21/207 ದಿನಾಂಕ: -04-2023, ಬಿಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-99/2022-23/273 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023, ಕನಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-84/2022-23/274 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023, ಕೋಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-45/2022-23/275 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023 < /td> 260 ಕೆಂಗಲಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-37/2021-22/109 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2021-22/110 ದಿನಾಂಕ: -03-2023, ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-04/2021-22/111 ದಿನಾಂಕ: -03-2023