ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಾ.ಪ.ಅ.ಪ್ರಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮುರನಾಳ (ವಾರ್ಡ ನಂ:11) ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-11/2020-21/844 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 2 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-06/2021-22/237 ದಿನಾಂಕ:20-05-2021, ಕೆಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2021-22/238 ದಿನಾಂಕ:20-05-2021
3 ವಾರ್ಡ ನಂ:10, ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-26/2017-18/373 ದಿನಾಂಕ:31-10-2017 4 ಶಿಗಿಕೇರಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2021-22/322 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021, ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಯುನಿಟ್-3ರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-17/2020-21/324 ದಿನಾಂಕ:11-06-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುನಿಟ್-3 ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-11/2021-22/325 ದಿನಾಂಕ:11-06-2021, ಸಿಮಿಕೇರಿ ಯುನಿಟ್-2 ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2021-22/326 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021, ಮುಚಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಯುನಿಟ್-3ರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಭೂಸ್ವಾ-5(ಎ)/ಸಿಆರ್-03/2021-22/327 ದಿನಾಂಕ:08-06-2021
5 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-4/2021-22/486 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021 6 ಬಾಗಕೋಟೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2021-22/568 ದಿನಾಂಕ:16-07-2021
7 ಗದ್ದನಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-5/2021-22/794 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-69/2021-22/795 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 8 ಶೀಗಿಕೇರಿ-ಯೂನಿಟ್-3 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-10/2021-22/880 ದಿನಾಂಕ:04-08-2021
9 ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಾರ್ಡ-10 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-18/2021-22/568 ದಿನಾಂಕ:16-07-2021 10 ಸೂಳಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-09/2021-22/2255 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-01/2021-22/2256 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಮುಚಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-19/2021-22/2257 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022
11 ವೀರಾಪೂರ (ವಾರ್ಡ ನಂ:11) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-69/2020-21/332 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022 12 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-21/2020-21/634 ದಿನಾಂಕ:27-07-2022
13 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ (ವಾರ್ಡ ನಂ.10) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-58/2021-22/744 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಗದ್ದನಕೇರಿ (ವಾರ್ಡ ನಂ.11) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2021-22/896 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022 14 ಮುಚಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-150/2022-23/1672 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022
15 ಸೀಮಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-256/2022-23/1876 ದಿನಾಂಕ:04-01-2023 16 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ:-11 ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-337/2022-23/21 ದಿನಾಂಕ:28-03-2024