ಮುಚ್ಚಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನಂ:1, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಭೈರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/947 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 2 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/RRA/ಸಿಆರ್- /2018-19/1126 ದಿನಾಂಕ:16-01-2019
3 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/545 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 4 ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/766 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019
5 ನಾಯನೇಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1058 ದಿನಾಂಕ:25-10-2019 6 ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1199 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019
7 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1200 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 8 ಬೇವೂರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1201 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019
9 ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1202 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 10 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1994 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020
11 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/870 ದಿನಾಂಕ:30-12-2020, ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/871 ದಿನಾಂಕ:08-01-2021, ಕೆಂಗಲಕಡಪಟ್ಟಿ & ಹೂವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1056 ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 & ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-211057 ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 12 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1240 ದಿನಾಂಕ:26-02-2021
13 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/81 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/129 ದಿನಾಂಕ:26-03-2021 14 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/273, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/278, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-141/2020-21/288
15 ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/965 ದಿನಾಂಕ:07-08-2021 20 ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/812 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018
21 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-197/2017-18/814 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018 22 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/945 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
23 ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/946 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 24 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-21/2018-19/970 ದಿನಾಂಕ:21-12-2018
25 ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ/ಸಿಆರ್- /2018-19/981 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 26 ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/982 ದಿನಾಂಕ: 24-12-2018
27 ನಂದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ/ಸಿಆರ್- /2018-19/997 ದಿನಾಂಕ: 13-12-2018 28 ತುರಮರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1122 ದಿನಾಂಕ: -01-2019
29 ಮೇದಿನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1124 ದಿನಾಂಕ:16-01-2019 30 ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1125 ದಿನಾಂಕ:16-01-2019
31 ಬಲಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/61 ದಿನಾಂಕ:06-02-2019 32 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/60 ದಿನಾಂಕ:17-05-2019
33 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್ ಆರ್ಎ /ಸಿಆರ್- /2018-19/1055 ದಿನಾಂಕ:21-01-2019 34 ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1056 ದಿನಾಂಕ:12-01-2019
35 ಪೋಚಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1057 ದಿನಾಂಕ:21-01-2019 36 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್ ಆರ್ಎ /ಸಿಆರ್- /2018-19/1109 ದಿನಾಂಕ:22-01-2019
37 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/1213 ದಿನಾಂಕ:02-03-2019 38 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1214 ದಿನಾಂಕ:02-03-2019
39 ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1252 ದಿನಾಂಕ:16-03-2019 40 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/349 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
41 ದಾಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/371 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 42 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/372 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
43 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/373 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 44 ಮರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/374 ದಿನಾಂಕ: -04-2019
45 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-59/2017-18/217 ದಿನಾಂಕ:19-07-2019 46 ಕೆಂಗಲಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-197/2017-18/763 ದಿನಾಂಕ:23-08-2019
47 ಗಂಜಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/764 ದಿನಾಂಕ:19-08-2019 48 ಹುಲಗಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/768 ದಿನಾಂಕ:20-08-2019
49 ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/769 ದಿನಾಂಕ:20-08-2019 50 ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್-133/2018-19/816 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019
51 ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-104/2018-19/820 ದಿನಾಂಕ:14-08-2019 52 ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/852 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
53 ತುರಮರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/859 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019 54 ಮಾದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/953 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
55 ಹಾವರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1057 ದಿನಾಂಕ:28-10-2019 56 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1059 ದಿನಾಂಕ:28-10-2019
57 ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1433 ದಿನಾಂಕ: -12-2019 58 ಹಗೇದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1371 ದಿನಾಂಕ:31-12-2019
59 ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-8/2018-19/1405 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019 60 ಧನ್ನೂರ, ದಾಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಬಿ)/ಸಿಆರ್- /2019-20/3334 ದಿನಾಂಕ: -03-2020 & ಇನಾಂ ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಬಿ)/ಸಿಆರ್- /2019-20/3336 ದಿನಾಂಕ:02-06-2020
61 ಹಗೇದಾಳ, ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಬಿ)/ಸಿಆರ್- /2019-20/3373 ದಿನಾಂಕ:18-06-2020 62 ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/326 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020
63 ಇದ್ದಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2020-21/814 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಧನ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/822 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 64 ಘಟ್ಟಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಇ.ಪಿ/ ಸಿಆರ್- /2020-21/1190 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
65 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1232 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1235 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021, ಕಡಿವಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1236 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1237 ದಿನಾಂಕ:03-03-2021, ಹಾವರಗಿ (ಕೊಂಗವಾಡ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1279 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021 & ತುರಮುರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1280 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 66 ಮರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1239 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021
67 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/182 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 68 ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-104/2019-20/275 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021
69 ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-56/2020-21/260 ದಿನಾಂಕ:21-12-2020 70 ಸುರಳಿಕಲ್, ಯರನಾಯ್ಕನಾಳ, ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/501 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021, ಘಟ್ಟಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/499 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021
71 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/453 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/470 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/472 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 72 ವಳಕಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/496 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಸಂಗಮ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/812 ದಿನಾಂಕ: -07-2021, ಹೂವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/814 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಹಿರೇಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/815 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
73 ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/964 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 74 ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1078 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಹುನಗುಂದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1079 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಹಗೇದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1081 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021
75 ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1124 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021 76 ಜುಂಜುಲಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-342/2017-18/811 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018
77 ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ವಿನಿವ-613/2017-18/813 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018 78 ಝೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-341/2017-18/915 ದಿನಾಂಕ:18-11-2018
79 ಮುದುವಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-62/2018-19/1123 ದಿನಾಂಕ:16-01-2019 80 ಜುಂಜುಲಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1204 ದಿನಾಂಕ:04-10-2019
81 ದೇವಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/838 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020 82 ಮಲಗಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1231 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 & ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್.ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1238 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021
83 ಹೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1233 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 84 ಚಟ್ನಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/165 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021, ತುಂಬ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/168 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021, ಕೇಸರಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/169 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 & ಗೋಪಸಾನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/170 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021
85 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/276 ದಿನಾಂಕ:20-05-2021 86 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/352 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021
87 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/746 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 88 ತುಂಬ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1075 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಹಿರೇಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1080 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021
89 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/437 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021 90 ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-192/2021-22/1123 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021
91 ಅಮರಾವತಿ LAQ/SR_99/2015_16 Dt:22/05/2015 92 ಬೇಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_100 /2015_16 Dt:22/05/2015
93 ಹೆಗೆದಾಳ LAQ/SR_101/2015_16 Dt:22/05/2015 94 ಕೇಸರಭಾವಿ LAQ/SR_102/2015_16 Dt:22/05/2015
95 ಬಿಂಜರವಾಡಗಿ LAQ/SR_133/2015_16 Dt:04/06/2015 96 ಚಿನ್ನಾಪೂರ LAQ/SR_130/2015_16 Dt:04/06/2015
97 ಹೆರೂರ_1 LAQ/SR_131/2015_16 Dt:04/06/2015 98 ಹೆರೂರ_2 LAQ/SR_132/2015_16 Dt:04/06/2015
99 ಇಲಕಲ್ LAQ/SR_134/2015_16 Dt:04/06/2015 100 ಕಡಿವಾಳ_ಇನಾಂ LAQ/SR_135/2015_16 Dt:04/06/2015
101 ಮುರೋಳ LAQ/SR_485/2015_16 Dt:09/07/2015 102 ಬಲಕುಂದಿ LAQ/SR_637/2015_16 Dt:30/07/2015
103 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_370/2015_16 Dt:04/12/2015 104 ಬಲಕುಂದಿ LAQ/SR_589/2016_17 Dt:02/07/2016
105 ದಾಸಬಾಳ LAQ/SR303 106 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪLAQ/sr471
107 ಯಮ್ಮಟ್ಟಿ 108 ಬೆಣ್ಣೂರು LAQ/SR_340 /2015_16 Dt:22/05/2015
109 ಚಿಕ್ಕ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_413/2015_16 Dt:22/12/2015 110 ಗೊವಿಂದಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_393/2015_16 Dt:14/12/2015
111 ಹೀರೆ ಶಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_398/2015_16 Dt:14/12/2015 112 ಜಲಗೇರಿ LAQ/SR_395/2015_16 Dt:14/12/2015
113 ಕಲಾದಗಿ LAQ/SR_399/2015_16 Dt:15/12/2015 114 ಚಿಕ್ಕ ಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_141/2016_17 Dt:30/06/2016
115 ಬಂದಕೇರಿ LAQ/SR_397/2015_16 Dt:14/12/2015 116 ಯರಗೊಪ್ಪ LAQ/SR_396/2015_16 Dt:14/12/2015
117 ಇನ್ ಟೆಕ್ ಕೆನಾಲ್ LAQ/SR_46/2016_17 Dt:03/08/2015 118 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2021-22/289 ದಿನಾಂಕ:30-09-2021
119 ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1589 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021, ಚಟ್ನಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-319/2020-21/1590 ದಿನಾಂಕ:08-11-2021, ನರೇನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-290/2021-22/1591 ದಿನಾಂಕ:18-11-2021, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1592 ದಿನಾಂಕ:08-10-2021, ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1600 ದಿನಾಂಕ:04-10-2021, ಕೇಸರಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-98/2021-22/1404 ದಿನಾಂಕ:16-09-2021 120 ಗಂಜಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1842 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021
121 ಮಾದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-46/2021-22/2203 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಬೆಳಗಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/2262 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022, ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/2771 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021 122 ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-64/2020-21/2310 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಚಾಮಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-210/2021-22/2389 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಉಚ್ಚಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-593/2021-22/2390 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಬೀರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-592/2021-22/2391 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಹರಿಣಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-119/2021-22/2392 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಯಲಬುರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-620/2021-22/2393 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-590/2021-22/2394 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಕಲ್ಲಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-694/2021-22/2395 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಹುನಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-596/2021-22/2396 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ನಂದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/2397 ದಿನಾಂಕ: -01-2022
123 ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-275/2021-22/2402 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಬುಡಕುಂಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-622/2021-22/2403 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022 124 ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-296/2021-22/6 ದಿನಾಂಕ:10-02-2022
125 ಝೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-495/2021-22/202 ದಿನಾಂಕ:31-03-2022, ನಿಲೋಗಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-619/2021-22/203 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022, ಪರಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-597/2021-22/204 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022, ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/205 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 126 ಕೊರಡಕೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-499/2021-22/252 ದಿನಾಂಕ:31-03-2022, ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-591/2021-22/253 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ಚಿಕ್ಕಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-695/2021-22/254 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ಧಮ್ಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-684/2021-22/255 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ಹೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-692/2021-22/256 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ವಜ್ಜಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-709/2021-22/257 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-591/2021-22/258 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022, ಹಿರೇಮಳಗಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-310/2021-22/259 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-674/2021-22/260 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ಹಿರೇಮಳಗಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-481/2021-22/261 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022
127 ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-621/2021-22/312 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022, ಎನ್.ಜರಕುಂಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-599/2021-22/313 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022, ಹಿರೇಮಳಗಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-481/2021-22/314 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022, ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-895/2021-22/316 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022, ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/324 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022, ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-190/2021-22/334 ದಿನಾಂಕ: -12-2021 128 ತಾಳಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-131/2022-23/476 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ತಿಪ್ಪನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-587/2021-22/477 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ಬೆನಕನಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-87/2020-21/478 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ಇನಾಂ ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-595/2021-22/491 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-977/2021-22/492 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ಹಿರೇಮಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-586/2021-22/493 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಹುಲಗಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-788/2022-23/494 ದಿನಾಂಕ:16-06-2022
129 ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-585/2021-22/591 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ಬೀಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-688/2021-22/599 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ಕಬ್ಬರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-681/2021-22/600 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-623/2021-22/602 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ನಾಯನೇಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-812/2021-22/682 ದಿನಾಂಕ:20-07-2022, ಮನ್ನೇರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-685/2021-22/683 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-588/2021-22/685 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-707/2021-22/686 ದಿನಾಂಕ:28-06-2022 130 ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-288/2021-22/715 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-600/2021-22/716 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಸೇಬಿನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-678/2021-22/721 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-53/2022-23/903 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಕುರಬನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-584/2021-22/904 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಜಂಗವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-708/2021-22/905 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-696/2021-22/906 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಹವಳಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-704/2021-22/907 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-265/2021-22/908 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಮುಧೋಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-635/2021-22/912 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ತೀಪರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-706/2021-22/913 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಅನವಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-697/2021-22/914 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ರಂಗಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-806/2021-22/988 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ಗುಮಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-449/2021-22/989 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022 
131 ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-385/2022-23/1051 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಯಂಡಿಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-698/2021-22/1052 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಹನಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-672/2021-22/1053 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಅಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-237/2022-23/1054 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ನಂದನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-808ಎ/2021-22/1062 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-990/2021-22/1063 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಗಂಜಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-193/2021-22/1064 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಬಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-164/2022-23/1091 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಬಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-164/2022-23/1091 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-75/2022-23/1092 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಮದ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-626/2021-22/1093 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-597/2021-22/1094 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಸಂಗನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-145/2022-23/1095 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಕಡಬಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1096ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ದಮ್ಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-816/2021-22/1097 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಮಸಬಿನ ಕುರುಬನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1098 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ರುದ್ರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-805/2022-23/1099 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಕುಂಬಳಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-676/2021-22/1100 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಝೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-602/2021-22/1101 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಅಮರಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-632/2021-22/1102 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ಬಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-112/2022-23/1103 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, ದೇವಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-811/2021-22/1104 ದಿನಾಂಕ:08-09-2022, 132 ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-545/2021-22/1358 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022
133 ಶಾಖಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-496/2021-22/1568 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಗುಡೂರ ಎಸ್.ಪಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-161/2022-23/1570 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕಲಾಲಬಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-686/2021-22/1606 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಹಿರೇನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-680/2022-23 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-242/2021-22/1619 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಕಲ್ಲಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/1620 ದಿನಾಂಕ:28-11-2022, ಮೇದಿನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-10/2022-23/1623 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-263/2022-23/1624 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಹಿರೇಮಳಗಾಂವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-814/2021-22/1635 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022 134 ಸಾಲಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-69/2022-23/1673 ದಿನಾಂಕ:08-12-2022, ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ಸಿಆರ್-01/2022-23/1674 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಹಿರೇಮಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-382/2022-23/1675 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-408/2022-23/1676 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಯರಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-601/2021-22/1677 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಮುದೋಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-671/2021-22/1678 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-147/2022-23/1679 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-978/2021-2/1680 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಬಿಸಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-424/2022-23/1699 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಕೋಳಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-818/2021-22/1775 ದಿನಾಂಕ:23-12-2022, ಬೆನಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-672/2021-22/1776 ದಿನಾಂಕ:23-12-2022, ಹಿರೇಮಳಗಾಂವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-294/2021-22/1782 ದಿನಾಂಕ:20-12-2022, ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-495/2022-23/1820 ದಿನಾಂಕ:28-12-2022, ಶಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-09/2022-23/1821 ದಿನಾಂಕ:28-12-2022, ಕೌಜಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-537/2022-23/1852 ದಿನಾಂಕ:04-01-2023, ಹೇಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-478/2022-23/1853 ದಿನಾಂಕ:04-01-2023, ತುಗ್ಗಲಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-490/2022-23/1838 ದಿನಾಂಕ:06-01-2023
135 ತರಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-618/2021-22/141 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಹಿರೇಶಿಂಗನಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-386/2022-23/1945 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಇಲಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-177/2021-22/1946 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-17/2022-23/1947 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-369/2022-23/1948 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಮಾವಿನಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-04/2022-23/1949 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಮ್ಯಾದನೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-08/2022-23/1950 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಶ್ಯಾಡಲಗೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-494/2022-23/1951 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಯಲಂಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/1952 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ವಜ್ರಬಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-820/2021-22/1953 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ತೊಂಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-05/2022-23/1954 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-370/2022-23/2036 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023, 136 ಹನುಮಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-03/2022-23/2171 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಹುಲೇಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-27/2022-23/2175 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-154/2022-23/2176 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಹಗೇದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-822/2021-22/2177 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-511/2022-23/2182 ದಿನಾಂಕ:27-01-2023, ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-24/2022-23/2183 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಕೊಡದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-23/2022-23/2184 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ತಾಳಕನಕಪುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-22/2022-23/2185 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-25/2022-23/2186 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-806ಸಿ/2022-23/2230 ದಿನಾಂಕ:20-02-2023, ವಟಪರ್ವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-817/2021-22/2386 ದಿನಾಂಕ:28-02-2023, ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-815/2021-22/2387 ದಿನಾಂಕ:28-02-2023
137 ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ಸಿಆರ್-19/2022-23/2421 ದಿನಾಂಕ:28-02-2023 138 ಧನ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-28/2022-23/58 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023, ಇರಕಲ್ಲಗಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-02/2022-23/142 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಚಿಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-39/2022-23/153 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಮಳಗಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-29/2022-23/154 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಮಾದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-154ಎ/2022-23/155 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-13/2022-23/187 ದಿನಾಂಕ:17-04-2023, ಚಂಡಿನಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-31/2022-23/188 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಚವಡಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-829/2022-23/189 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಯಲಬುರ್ಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-33/2022-23/190 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಬೂನಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-821/2021-22/191 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಗೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-32/2022-23/192 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-407/2022-23/259 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023, ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-287/2021-22/260 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023, ಗುನ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-34/2022-23/261 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023,ಬೈರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-41/2022-23/262 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023, ಕುದುರಿಮೋತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-02/2023-24/263 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023, ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-434/2022-23/264 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023