ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/RRAP/ಬಿಜಿಕೆ/ಸಿಆರ್-74/2017-18/272 ದಿನಾಂಕ:01-09-2017 2 ಅನುಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/RRA/ಸಿಆರ್-25/2017-18/356 ದಿನಾಂಕ:12-07-2020
3 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/963 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 4 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_72/2016_17 Dt:28/05/2016
5 ಹವೇಲಿ290 6 ಕಮದತ್ತ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1467 ದಿನಾಂಕ:21-10-2021
7 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-307/2021-22/2138 ದಿನಾಂಕ:28-12-2021 8 ಅಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-979/2021-22/598 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022
9 ಸಿಮಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-159/2022-23/902 ದಿನಾಂಕ:04-08-2022 10 ಇಲಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-300/2022-23/1506 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022
11 ಬೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/1601 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022, ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-380 /2022-23/1602 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022, ಉದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- 930/2021-22 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022, ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-310ಬಿ /2022-23/1604 ದಿನಾಂಕ:17-11-2022, ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-306 /2022-23/1605 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022, ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-12/2022-23/1617 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, 12 ಸೋರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-544/2022-23/1750 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-452 /2022-23/1843 ದಿನಾಂಕ:14-12-2022, ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/1925 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022
13 ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-428/2022-23/1964 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023 14 ಹಿರೇಸಂಶಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-416/2022-23/2187 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023
15 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-262/2022-23/102 ದಿನಾಂಕ:14-02-2023, ಇದ್ದಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-461/2022-23/112 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023 16 ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/423 ದಿನಾಂಕ:29-05-2023
17 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ(1)/ಸಿಆರ್-20/2023-24/1512 ದಿನಾಂಕ:26-12-2023 18