ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/RRAP/ಬಿಜಿಕೆ/ಸಿಆರ್-74/2017-18/272 ದಿನಾಂಕ:01-09-2017 2 ಅನುಪಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/RRA/ಸಿಆರ್-25/2017-18/356 ದಿನಾಂಕ:12-07-2020
3 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/963 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 4 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_72/2016_17 Dt:28/05/2016
5 ಹವೇಲಿ290 6 ಕಮದತ್ತ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-/2020-21/1467 ದಿನಾಂಕ:21-10-2021
7 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-307/2021-22/2138 ದಿನಾಂಕ:28-12-2021 8 ಅಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-979/2021-22/598 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022
9 ಸಿಮಿಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-159/2022-23/902 ದಿನಾಂಕ:04-08-2022 10 ಇಲಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-300/2022-23/1506 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022