ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 18 ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅನಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಚಿಕ್ಕಯಾಗತಿ