ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 18 ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಿದರಳ್ಳಿ 2