ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಸವನಕಟ್ಟಿ LAQ/SR_149/2016_17 Dt:02/07/2016 2 ಮಾಚಾಪೂರ LAQ/SR_147/2016_17 Dt:02/07/2016
3 ಅಗಡಿ 2 4 ಅಗಸನಮಟ್ಟಿ
5 ಬಸವನಕಟ್ಟಿ ಸೊಮನಕಟ್ಟಿ444 6 ಚನ್ನೂರು
7 ಗುಡಗೂರ 8 ಗುತ್ತಲ್
9 ಹಿಲದಹಳ್ಳಿ 10 ಕವಲೆತ್ತು
11 ಕೆಸರಳ್ಳಿ 12 ನೆಗಲೂರು
13 ರಾಮಪೂರ 14 ಯಲಗಛ್ಛ 1
15 ಯಲಗಛ್ಛ 2 16 ಯಲಗಛ್ಛ 3
17 ಯತ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ 18 ಬಸವನಕಟ್ಟಿ ಸೊಮನಕಟ್ಟಿ
19 ಬುಡಗಟ್ಟಿ441 20 ಕೇಸರಳ್ಳಿ
21 ನೇಗಳೂರು442 22 ಶಿರಾಂಪೂರ