ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಗಡಿ 1 2