ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ವಿಭಾಗ. ಅಥಣಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮದಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-144/2016-17/271 ದಿನಾಂಕ:01-09-2017 2 ಹೊಸಟ್ಟಿ LAQ/SR_148/2016_17 Dt:30/06/2016
3 ಕರಿಮಸೂತಿ LAQ/SR_149/2016_17 Dt:30/06/2016 4 ಮಧಬಾವಿ LAQ/SR_139/2016_17 Dt:30/06/2016
5 ಜಾನವಾಡ 6 ಆಸಂಗಿ
7 ಅವರಖೋಡ 8 ಅಥಣಿ
9 ಕನ್ನಾಳ 10 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2016-17/1910 ದಿನಾಂಕ:30-12-2021