ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಯರಝರ್ವಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ/ಸಿಆರ್- /2016-17/214 ದಿನಾಂಕ:24-07-2017 2 ಮಾಸ್ತಿಹೊಳೆ LAQ/SR_128/2016_17 Dt:30/06/2016
3 ಕಾಮನಕಟ್ಟಿ 4 ಸುನದೋಳಿ