ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸವಣೂರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಸವಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-10/2018-19/218 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020 2 ಗುಡ್ಡದಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/357 ದಿನಾಂಕ:24-09-2020
3 ಬ್ಯಾತನಾಳ576 4 ಉಪ್ಪುಣಸಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-02/2020-21/2150 ದಿನಾಂಕ:24-01-2022, ಸೋಮಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-05/2020-21/2152 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022