ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಸನ್ನತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-08/2018-19/938 ದಿನಾಂಕ:13-12-2019 2 ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2019-20/1920 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020
3 ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ತರಕಸಪೇಟ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-04/2020-21/1015 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 4 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಏವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2017-18/943 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
5 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಏವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-88/2017-18/57 ದಿನಾಂಕ:24-05-2018 6 ಅಂಬರಖೇಡ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-22/2018-19/1543 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020
7 ಅಂಬರಖೇಡ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-23/2018-19/3330 ದಿನಾಂಕ:28-05-2020 8 ಸದನಾಪೂರ, ಬಿಳವಾರ, ಭದ್ರಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-83/2020-21/492 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-71/2020-21/494 ದಿನಾಂಕ:07-06-2021
9 ತುಮಕೂರ, ಇಟಗಾ ಎಸ್, ರೊಟ್ನಡಗಿ, ಕದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-05/2018-19/190 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018 10 ರಾಜಾಪೂರ ಕೆ, ಹೋಟಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-84/2017-18/192 ದಿನಾಂಕ:12-06-2018
11 ಚಾಮನಾಳ, ಚಂದಾಪೂರ, ಬೋವಿ ಕಾಡಂಗೇರಾ, ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-89/2017-18/942 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 12 ಗುಂಡಾಪೂರ, ಚಾಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-90/2018-19/1159 ದಿನಾಂಕ:19-02-2019
13 ಶಾರದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/288 ದಿನಾಂಕ:28-06-2019 14 ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್, ರಸ್ತಾಪೂರ, ಸಾವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-40/2020-21/567 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020
15 ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/1072 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 16 ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-85/2020-21/48 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021
17 ಬಪ್ಪರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-57/2017-18/844 ದಿನಾಂಕ:18-11-2018 18 ಹಗರಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-12/2018-19/1069 ದಿನಾಂಕ:21-01-2019
19 ಯಣ್ಣೇವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-11/2018-19/515 ದಿನಾಂಕ:06-07-2019 20 ಬಪ್ಪರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-13/2018-19/581 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
21 ಮದಲಿಂಗನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-14/2018-19/582 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 22 ಕಮಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-10/2018-19/765 ದಿನಾಂಕ:09-09-2019
23 ರಾಜನಕೋಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-49/2019-20/758 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ರಾಜನಕೋಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-48/2019-20/759 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 24 ರಾಯಗೇರಾ, ಗೋಡಿಹಾಳ (ಟಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-3/2020-21/928 ದಿನಾಂಕ:30-12-2020
25 ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-48/2017-18/996 ದಿನಾಂಕ:24-12-2018 26 ಯಾದಗಿರಿ (ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-19/2018-19/86 ದಿನಾಂಕ:04-06-2019
27 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ವೆಂಕಟೇಶನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-1 /2019-20/87 ದಿನಾಂಕ:04-06-2019 28 ನಾಯನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ವಡ್ನಳ್ಳಿ,ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ,ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ, ಅಚೋಲಾ-ತಳಕ-ತರಕಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-17/18-19/1541, 18/18-19/1542,07/18-19/1921 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020
29 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ಕಂಚಿಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-573/2018-19/3328 ದಿನಾಂಕ:28-05-2020 30 ಅರಕೇರಾ (ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-5/2020-21/929 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020, ಅರಕೇರಾ (ಬಿ), ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ, ಖಾನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-9/2020-21/930 ದಿನಾಂಕ:18-12-2020
31 ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-8/2020-21/1010 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021, ಅರಕೇರಾ(ಬಿ), ಅಚೋಲಾ (ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-7/2020-21/1011 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 32 ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನವ-323/2020-21/239 ದಿನಾಂಕ:29-04-2021
33 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-67/2020-21/334 ದಿನಾಂಕ:03-06-2021 34 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ), ಬಸಂತಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-22/2021-22/777 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
35 ಹೊರುಂಚಾ, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-55/2020-21/796 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 36 ಎಂ.ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಯಾದಗಿರಿ(ಕೆ), ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-70/2020-21/876 ದಿನಾಂಕ:12-08-2021, ಚಾಮನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-172/2020-21/877 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-82/2019-20/878 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-881/2020-21/881 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
37 ಅರಕೇರಾ(ಕೆ), ದರಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-64/2020-21/1022 ದಿನಾಂಕ:30-08-2021 38 ಬಿಳವಾರ, ಕೊಣ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ಸಿಆರ್-36/2020-21/1167 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
39 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ ವಿನಿವ-104/2020-21/1014 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 40 ಇಟಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-13/2021-22/774 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ನರೆಡ್ಲಪಾಡ, ಶೇಕಲಾತಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-14/2021-22/782 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
41 ಚಿಗರಿಹಾಳ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ LAQ/SR_61/2016_17 Dt:30/04/2016 42 ಜಮಖಂಡಿ ಮಾರಡಗಿ LAQ/SR_75/2016_17 Dt:25/05/2016
43 ಹಂದಿಗುಂದ ಅರಕೇರ LAQ/SR_231/2016_17 Dt:08/08/2016 44 ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ LAQ/SR_198/2016_17 Dt:25/10/2016
45 ಸಾದನಾಪೂರ ನಾಗರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_230/2016_17 Dt:08/08/2016 46 ಅರಕೇರಾ ಬಿ Tumkur 338
47 ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 48 ಠಾಣಗುಂದಿ Hedagumudra
49 ಠಾಣಗುಂದಿ,ತುಮಕೂರ 50 ತುಮಕೂರ
51 ವದ್ನಳ್ಳಿ140Dt:16/07/2017 52 ಗುರಗುಂಟಾ Dt:07/02/2016
53 ಪರಾಂಪೂರ Dt:12/02/2017 54 ಯರಡೋನಾ Dt:13/02/2017
55 ಗುಂಡಾಪೂರ, ನಗನೂರ, ಖಾನಾಪುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-66/2020-21/1360 ದಿನಾಂಕ:22-10-2021 56 ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಯದಲಾಪೂರ, ಲಿಂಗೇರಿ, ಮಿನಾಸಪೂರ, ನಾಗಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-452/2020-21/1424 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021
57 ಕೊಂಕಲ, ಕಮಲನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-29/2021-22/1737 ದಿನಾಂಕ:30-11-2021, ಸಾಯಗಾಂವ, ಜಿರಗ್ಯಾಳ, ವಾಲಗಾಂವ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-28/2021-22/1746 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021 58 ಯಾದಗಿರಿ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-34/2021-22/1858 ದಿನಾಂಕ:23-12-2021, ಶಿವಪೂರ, ಸದನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-52/2021-22/1980 ದಿನಾಂಕ:28-12-2021
59 ಚಿಂತನಪಳ್ಳಿ, ಕಂದಕೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-38/2021-22/2258 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಬೋರಬಂಡಾ, ನಾರಾಯಣಪೂರ, ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2021-22/2259 ದಿನಾಂಕ: 11-02-2022 60 ನಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-26/2021-22/2369 ದಿನಾಂಕ: 28-02-2022
61 ಉಕ್ಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-45/2021-22/2528 ದಿನಾಂಕ:16-03-2022, ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-53/2021-22/2529 ದಿನಾಂಕ:16-03-2022, ದಂಡಸೋಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-47/2021-22/2530 ದಿನಾಂಕ:16-03-2022, ಜಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-48/2021-22/2531 ದಿನಾಂಕ:16-03-2022, ಕಂಚಗಾರಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-51/2021-22/2532 ದಿನಾಂಕ:16-03-2022 62 ದಂಡಸೋಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-59/2021-22/81 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022
63 ಮಸಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುರಕುಂಬ್ಳ, ಆಶನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-41/2021-22/184 ದಿನಾಂಕ:30-04-2022, ನಾಗಲಾಪೂರ, ಆರ್. ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮುಷ್ಟೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-42/2021-22/183 ದಿನಾಂಕ: 30-04-2022 64 ಧರಂಪೂರ, ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-36/2021-22/420 ದಿನಾಂಕ:13-06-2022, ಉಕ್ಕಿನಾಳ, ದರ್ಶನಾಪೂರ, ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-46/2021-22/460 ದಿನಾಂಕ:20-06-2022, ಕುಮ್ಮನಶಿರಸಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-288/2020-21/461 ದಿನಾಂಕ:24-06-2022, ಸುಂಬಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-285/2020-21/462 ದಿನಾಂಕ:15-06-2022
65 ಯರಗೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-685/2021-22/633 ದಿನಾಂಕ:22-07-2022, ತರಕೆಸಪೇಟ, ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-32/2021-22/639 ದಿನಾಂಕ: 01-07-2022 66 ಅಂದೋಲಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-66/2022-23/893 ದಿನಾಂಕ:29-08-2022, ಇಜೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-69/2022-23/894 ದಿನಾಂಕ: 27-08-2022
67 ಗುರುಮಿಠಕಲ್, ತೋರಣತಿಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-59/2022-23/1077 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಜೈಗ್ರಾಮ, ಯಲಸತ್ತಿ, ಕರಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-56/2022-23/1078 ದಿನಾಂಕ: 05-09-2022, ಅಂಬರಖೇಡ, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-72/2022-23/1168 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಅಂಬರಖೇಡ, ಶಿವಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-74/2022-23/1169 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಅಂಬರಖೇಡ, ಏವೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-77/2022-23/1204 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ನಾಗರಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್.ಎಮ್), ಬಿಳವಾರ, ಜಮಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-67/2022-23/1205 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022 68 ಮಾದ್ವಾರ, ತೋರಣತಿಪ್ಪ, ಪಗಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-57/2022-23/1343 ದಿನಾಂಕ:27-10-2022, ಕಕ್ಕೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-78/2022-23/1531 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-73/2022-23/1532 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಯಲಗೋಡ, ಹಂಗರಗಾ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-68/2022-23/1533 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಸಾಥಖೇಡ, ಗೋಗಿಹಾಳ, ಕಾಖಂಡಕಿ, ಅಣಜಗಿ, ಯಲಗೋಡ, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-70/2022-23/1534 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕಕ್ಕೇರಾ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-76/2022-23/1535 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಇಜೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-65/2022-23/1536 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ, ಹರನಾಳ(ಬಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-64/2022-23/1537 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ, ಹರನಾಳ(ಬಿ), ಕುಕನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-62/2022-23/1538 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022
69 ಘನಪೂರ, ಗುಂಜನೂರ, ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ, ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-58/2022-23/1706 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಇಜೇರಿ, ಜವಳಗಾ, ಮುತ್ತಕೋಡ, ಕಾಸರಭೋಸಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2022-23/1708 ದಿನಾಂಕ: 15-12-2022, ಖಾನಾಪೂರ (ಎಸ್.ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-619/2022-23/1787 ದಿನಾಂಕ:23-12-2022, ಹರವಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-79/2022-23/1794 ದಿನಾಂಕ:23-12-2022, ನಾಯಿಕಲ್, ಕುರಕುಂದಿ, ತಡಿಬಿಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-179/2022-23/1874 ದಿನಾಂಕ:30-12-2022 70 ಜಮಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-582812022-23/1963 ದಿನಾಂಕ:19-01-2023
71 ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-282/2022-23/2213 ದಿನಾಂಕ:20-02-2023, ಮಾರಲಭಾವಿ, ಹಗರಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-422/2022-23/2214 ದಿನಾಂಕ:20-02-2023, ಜಮಖಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-284/2022-23/2172 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕನಗರ & ಮುಂಡರಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-33/2021-22/2173 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, 72 ಬಿಳವಾರ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-283/2022-23/66 ದಿನಾಂಕ:06-04-2023, ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ, ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಠಾಣಾಗುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-81/2022-23/194 ದಿನಾಂಕ:26234-04-2023
73 ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿನಿವ-71/2022-223/1447 ದಿನಾಂಕ:11-12-2023 74 ಸನ್ನತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-384/2023-24/2124 ದಿನಾಂಕ:17-02-2024, ಶಿರವಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-478/2023-24/2125 ದಿನಾಂಕ:17-02-2024
75 ಹರನೂರ ಮತ್ತು ಅವರಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-66/2022-23/35 ದಿನಾಂಕ: 02-04-2024, ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-24/2023-24/106 ದಿನಾಂಕ: 02-04-2024 76