ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 16(6)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಬೊಮ್ಮಣಗಿ/2021-22/322 ದಿನಾಂಕ: -10-2021 2