ಮುಚ್ಚಿ

ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಲಂ 16(2) ರನ್ವಯ ಪು&ಪು ಕರಡು ಯಾದಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೇವೂರ 2 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ
3 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೇರಿ 4 ಚಿಕ್ಕಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ
5 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ 6 ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ
7 ಬೆಣ್ಣೂರು 8 ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ
9 ಹವೇಲಿ 10 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ
11 ಹೊನ್ನರಳ್ಳಿ 12 ವೀರಾಪೂರ
13 ಆಲೂರ 14 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ
15 ಶಿಗಿಕೇರಿ 16 ಸಿಮೀಕೇರಿ
17 ಸಿಂದಗಿ 18 ಸುಳೆಬಾವಿ
19 ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ 20 ಬೆನ್ನೂರ
21 ಆನದಿನ್ನಿ 22 ಹಿರೇಮೂರಮಟ್ಟಿ
23 ತಿಮ್ಮಾಪುರ 24 ಕಲಾದಗಿ
25 ಶಾರದಾಳ 26 ಸೊರಕೊಪ್ಪ
27 ಬಾಗಲಕೋಟ ವಾರ್ದ 10_1ಆರ್ 28 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ LAQ_SR_82/2017-18/570 ದಿನಾಂಕ:30-08-2018/03-09-2018
29 ಹಳ್ಳೂರ LAQ_SR_92/2017-18/936 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018 30 ಬೇವೂರ LAQ_SR_92/2017-18/938 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018
31 ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ LAQ_SR_79/2017-18/940 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018 32 ಇಂಗಳಗಿ LAQ_SR_28/2017-18/942 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018
33 ಹಳ್ಳೂರ LAQ_SR_62/2017-18/242 ದಿನಾಂಕ:01-06-2019 34 ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ LAQ_SR_91/2017-18/336 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
35 ನಾಯನೇಗಲಿLAQ_SR_81/2017-18/336 ದಿನಾಂಕ:03-09-2018 36 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2018-19/553A ದಿನಾಂಕ:27-08-2019
37 ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ /2018-19/555A ದಿನಾಂಕ:27-08-2019 38 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ /2017-18/960 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
39 ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ/2018-19/961 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 40 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚೌಡಾಪೂರ/2018-19/964 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
41 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2018-19/966 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 42 ತಿಮ್ಮಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ತಿಮ್ಮಪೂರ/2018-19/970 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
43 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಇಂಗಳಗಿ/2020-21 ದಿನಾಂಕ:06-10-2020 44 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ತಿಮ್ಮಾಪೂರ/2019-20/678 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021
45 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2019-20/685 ದಿನಾಂಕ: – -2021, ಬೇವೂರ ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2020-21/699 46 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚೌಡಾಪೂರ/2019-20/572 ದಿನಾಂಕ:19-01-2021
47 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ/2019-20/605 ದಿನಾಂಕ:02-02-2021 48 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2020-21/613 ದಿನಾಂಕ: -02-2021 ಭಾಗ-2
49

ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2020-21/613 ದಿನಾಂಕ: -02-2021 ಭಾಗ-1

50

ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ/2021-22/85 ದಿನಾಂಕ:23-06-2021

51 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಲಾದಗಿ/2019-20/87 ದಿನಾಂಕ: 23-06-2021 52 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಶಾರದಾಳ/2021-22/123 ದಿನಾಂಕ:08-07-2021
53 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2021-22/311 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021 54 ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೊಮ್ಮಣಗಿ /2021-22/252 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021
55.1 ಅಮರಾವತಿ_1 55.2 ಅಮರಾವತಿ_2
56 ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ 57 ಬೆಕಮಲದಿನ್ನಿ
58 ಹಗೆದಾಳ 59 ಕಡಿವಾಳ ಇನಾಂ
60 ಕೆಸರಭಾವಿ 61 ಚಿನ್ನಾಪೂರ
62 ಮುರೋಳ 63 ಬಿಂಜವಾಡಗಿ
64 ಇಲಕಲ್ 65 ಹೆರೂರ_1
66 ಹೆರೂರ_2 67 ಅಡಿಹಾಳ_ಕಮದತ್ತ
68 ಬೆಳಗಲ್_ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ 69 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ
70 ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ 71 ಹುನಗುಂದ
72 ತುರಮರಿ 73 ದಾಸಬಾಳ
74 ಕಮದತ್ತ 75 ಬಲಕುಂದಿ
76 ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ 77 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ
78 ಚಿಕ್ಕಯರನಕೇರಿ 79 ಹಡಗಲಿ_
80 ಹಿರೇಬಾದವಾಡಗಿ 81 ಹಿರೇಯರನಕೇರಿ
82 ಹುಗಿನಾಳ 83 ಹುನಗುಂದ
84 ರಕ್ಕಸಗಿ 85 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
86 ಬಂದಕೇರಿ 87 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ
88 ಜಲಗೇರಿ 89 ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ
90 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ 91 ಸಾಗನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಸಾಗನೂರ/2017-18/408 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
92 ನರೇನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ನರೇನೂರ/2017-18/409 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 93 ಯರಗೊಪ್ಪ (ಇ) ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ)/2017-18/410 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
94 ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಮಾಳಗಿ/2017-18/411 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 95 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2017-18/551 ದಿನಾಂಕ:27-08-2019
96 ಹುಲಸಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹುಲಸಗೇರಿ /2017-18/557A ದಿನಾಂಕ:26-08-2019 97 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2019-20/698 ದಿನಾಂಕ:04-11-2019
98 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ /2017-18/699 ದಿನಾಂಕ:04-11-2019 99 ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ /2017-18/700 ದಿನಾಂಕ:05-10-2019
100 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ /2018-19/850 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019 101 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2018-19/853 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019
102 ಹೂಲಗೇರಿ & ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹೂಲಗೇರಿ & ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ/2018-19/973 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 103 ಬಂದಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬಂದಗೇರಿ/2018-19/975 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
104 ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಡಪಟ್ಟಿ/2021-22/173 ದಿನಾಂಕ:29-07-2021 105 ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ) ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ)/2021-22/222 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮಾಳಗಿ/2021-22/202 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
106 ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ/2017-18/559A ದಿನಾಂಕ:26-08-2019 107 ದೇವಲಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ದೇವಲಾಪೂರ/2019-20/278 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020
108 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ/2021-22/292(1) ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 109 ನರೇನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ/2021-22/275 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021
110 ಹುಲಸಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹುಲಸಗೇರಿ/2021-22/319 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021 111 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2021-22/320 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021
112 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ /2021-22/317 ದಿನಾಂಕ:25-10-2021 113 ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಂದಕೇರಿ /2021-22/323 ದಿನಾಂಕ: – -2021
114 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹೊನ್ನಾಕಟಿ /2021-22/330 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021 115 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2021-22/335 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021
116 ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೊಮ್ಮಣಗಿ/2021-22/457 ದಿನಾಂಕ:24-11-2021 117 ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ /2019-20/487 ದಿನಾಂಕ:03-12-2021
118 ಝೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಝೂಲಕಟ್ಟಿ/2021-22/514 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 119 ಉಚ್ಚಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಉಚ್ಚಲಕುಂಟಾ/2021-22/515 ದಿನಾಂಕ:14-11-2021
120 ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ/2021-22/516 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 121 ಯಲಬುರ್ತಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯಲಬುರ್ತಿ /2021-22/517 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021
122 ತಾಳಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ತಾಳಕೇರಿ /2021-22/518 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021 123 ಕಲ್ಲಭಾವಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಲ್ಲಭಾವಿ /2021-22/520 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021
124 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹುಣಶ್ಯಾಳ /2021-22/521 ದಿನಾಂಕ:16-12-2021 125 ಬುಡಕುಂಟೆ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬುಡಕುಂಟೆ /2021-22/522 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021
126 ಬೀರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೀರಲದಿನ್ನಿ/2021-22/523 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021 127 ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ /2021-22/524 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021
128 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ/2020-21/560 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022 129 ಕಲಾಲಬಂಡಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಲಾಲಬಂಡಿ/2021-22/561 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022
130 ಚಿಕ್ಕನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಚಿಕ್ಕನಂದ್ಯಾಳ /2021-22/562 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022 131 ಹೀರೆನಂದ್ಯಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹೀರೆನಂದ್ಯಾಳ /2021-22/563 ದಿನಾಂಕ:13-01-2022
132 ನಿರೋಗಲ್ಲ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ನಿರೋಗಲ್ಲ /2020-21/564 ದಿನಾಂಕ: -12-2021 133 ತರಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ತರಲಕಟ್ಟಿ /2021-22/565 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022
134 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ /2021-22/567 ದಿನಾಂಕ:20-01-2022 135 ಕೊರಡಕೇರಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕೊರಡಕೇರಾ /2020-21/570 ದಿನಾಂಕ: 13-01-2022
136 ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳ /2021-22/571 ದಿನಾಂಕ: 13-01-2022 137 ಪರಸಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಪರಸಾಪೂರ /2021-22/573 ದಿನಾಂಕ: 17-01-2022
138 ಕುರುಬನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕುರುಬನಾಳ /2021-22/574 ದಿನಾಂಕ:17-01-2022 139 ಹೊನರಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹೊನರಳ್ಳಿ /2021-22/575 ದಿನಾಂಕ:24-01-2022
140 ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ /2021-22/576 ದಿನಾಂಕ:21-01-2022 141 ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ನೆರೆಬೆಂಚಿ/2021-22/777 ದಿನಾಂಕ:22-03-2022
142 ತಿಪ್ಪನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ತಿಪ್ಪನಾಳ/2021-22/780 ದಿನಾಂಕ:04-03-2022 143 ಎನ್. ಜರಕುಂಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಎನ್. ಜರಕುಂಟಿ/2021-22/783 ದಿನಾಂಕ:04-03-2022
144 ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ/2021-22/784 ದಿನಾಂಕ:04-03-2022 145 ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾ/2021-22/785 ದಿನಾಂಕ:04-03-2022
146 ಗುಮಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗುಮಗೇರಿ/2021-22/778 ದಿನಾಂಕ:04-03-2022 147 ಕಂದಕೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಂದಕೂರ/2021-22/779 ದಿನಾಂಕ:22-03-2022
148 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2021-22/32 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022 149 ನಾಯನೇಗಲಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ನಾಯನೇಗಲಿ/2022-23/31 ದಿನಾಂಕ:16-04-2022
150 ಅನವಾಲ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಅನವಾಲ/2021-22/158 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022 151 ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ /2021-22/159 ದಿನಾಂಕ:19_26-05-2022
152 ಜಂಗವಾಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಜಂಗವಾಡ /2021-22/163 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 153 ಶೀಪರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಶೀಪರಮಟ್ಟಿ /2021-22/164 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022
154 ಹವಳಕೋಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹವಳಕೋಡ /2021-22/165 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022 155 ಕೈನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕೈನಕಟ್ಟಿ /2021-22/166 ದಿನಾಂಕ:20-05-2022
156 ಯಂಡಿಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯಂಡಿಗೇರಿ /2021-22/167 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022 157 ಸಿಮಿಕೇರಿ ಭಾಗ-1 ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಮಿಕೇರಿ/2021-22/231 ದಿನಾಂಕ:06-06-2022
158 ಚವಡಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಚವಡಾಪೂರ /2021-22/236 ದಿನಾಂಕ: – -2022 159 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಳ್ಳೂರ /2021-22/237 ದಿನಾಂಕ: – -2022
160 ದೇವಲಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ದೇವಲಾಪೂರ /2021-22/265 ದಿನಾಂಕ:15-06-2022 161 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಳ್ಳೂರ /2021-22/273 ದಿನಾಂಕ:20-06-2022
162 ಕಲ್ಲಿಗನೂರು ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಲ್ಲಿಗನೂರು /2022-23/914 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022 163 ರುದ್ರಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ರುದ್ರಾಪೂರ /2022-23/916 ದಿನಾಂಕ: -2022
164 ಬಸಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಸಾಪೂರ /2022-23/928 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022 165 ಝೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಝೂಲಕಟ್ಟಿ /2022-23/918 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022
166 ಅಮರಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಅಮರಗಟ್ಟಿ /2022-23/917 ದಿನಾಂಕ:11-07-2022 167 ಮದ್ನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮದ್ನಾಳ /2022-23/919 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022
168 ಕುಂಬಳಾವತಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕುಂಬಳಾವತಿ /2022-23/920 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022 169 ಕಡಬಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಡಬಲಕಟ್ಟಿ /2022-23/921 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022
170 ಬಂಡಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಂಡಿ /2022-23/922 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022 171 ಬೆನಕನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೆನಕನಾಳ /2021-22/923 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022
172 ಯರಗೇರಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯರಗೇರಾ /2022-23/924 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022 173 ಸಾಲಭಾವಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಸಾಲಭಾವಿ /2022-23/925 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022
174 ಸಂಗನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಸಂಗನಾಳ /2022-23/926 ದಿನಾಂಕ:12-06-2022 175 ಬೂನಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೂನಕೊಪ್ಪ /2022-23/927 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022
176 ದಮ್ಮೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ದಮ್ಮೂರ /2022-23/923 ದಿನಾಂಕ:13-07-2022 177 ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ /2022-23/934 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022
178 ಉದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಉದಗಟ್ಟಿ /2022-23/1020 ದಿನಾಂಕ:12-08-2022 179 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ /2022-23/1036 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022 ಭಾಗ-1
180 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ /2022-23/1036 ದಿನಾಂಕ:12-07-2022 ಭಾಗ-2 181 ಆನದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಆನದಿನ್ನಿ /2022-23/1049 ದಿನಾಂಕ:18-08-2022
182 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2022-23/1101 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022 183 ಹಿರೇಸಂಶಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಿರೇಸಂಶಿ /2022-23/1105 ದಿನಾಂಕ:25-08-2022
184 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮಲ್ಲಾಪೂರ /2022-23/1108 ದಿನಾಂಕ:20-08-2022 185 ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯಂಕಂಚಿ /2022-23/1144 ದಿನಾಂಕ:09-09-2022
186 ಇಲಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಇಲಾಳ /2022-23/1145 ದಿನಾಂಕ:09-09-2022 187 ಬೆಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೆಣ್ಣೂರ /2022-23/1146 ದಿನಾಂಕ:09-09-2022
188 ಸೋರಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಸೋರಕೊಪ್ಪ /2022-23/1208 ದಿನಾಂಕ:20-10-2022 189 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಲಾದಗಿ /2022-23/1313 ದಿನಾಂಕ:10-11-2022
190.1 ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ /2022-23/ ದಿನಾಂಕ:14-11-2022_ಭಾಗ-1 190.2 ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ /2022-23/ ದಿನಾಂಕ:14-11-2022_ಭಾಗ-2
191.1 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು-2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-332/2022-23/1440 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 ಭಾಗ-1 191.2 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು-2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-332/2022-23/1440 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 ಭಾಗ-2
192.1 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು-2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-96/2022-23/1447 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 ಭಾಗ-1 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು-2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-96/2022-23/1447 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 ಭಾಗ-2 192.2 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು-2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-96/2022-23/1447 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 ಭಾಗ-2
192.3 ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು-2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-96/2022-23/1447 ದಿನಾಂಕ:09-12-2022 ಭಾಗ-3 193 ವಜ್ರಬಂಡಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ವಜ್ರಬಂಡಿ /2022-23/1453 ದಿನಾಂಕ:14-11-2022/07-12-2022
194 ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಿರಸೂರ /2022-23/1480 ದಿನಾಂಕ:20-12-2022 ಭಾಗ-1 195 ಹಿರೇಸಂಶಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು/2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-271/2022-23/ ದಿನಾಂಕ: -01-2023
196.1 ಉದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು/2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-271/2022-23/1570 ದಿನಾಂಕ:09-01-2023 ಭಾಗ-1 196.2 ಉದಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಪುಪು/2/ಕಯೋ/ಸಿಆರ್-271/2022-23/1570 ದಿನಾಂಕ:09-01-2023 ಭಾಗ-2
197 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಲಾದಗಿ /2022-23/1575 ದಿನಾಂಕ:06-01-2023 198 ಕೇಸನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕೇಸನೂರ /2022-23/1553/1 ದಿನಾಂಕ:06-01-2023
199 ಚಂಡಿನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚಂಡಿನಾಳ /2022-23/1706 ದಿನಾಂಕ:01-02-2023, ವಟಪರ್ವಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ವಟಪರ್ವಿ/2022-23/1707 ದಿನಾಂಕ:01-02-2023 200 ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಗೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಚಿಕ್ಕಬನ್ನಿಗೋಳ /2022-23/1708 ದಿನಾಂಕ:01-02-2023, ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ /2022-23/1709 ದಿನಾಂಕ:02-02-2023
201 ಇರಕಲ್ಲಗುಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಇರಕಲ್ಲಗುಡ/2022-23/1710 ದಿನಾಂಕ:01-02-2023, ಕುದರಿಮೋತಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕುದರಿಮೋತಿ /2022-23/1711 ದಿನಾಂಕ:01-02-2023 202 ಯಲಬುರ್ಗಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ /2022-23/1712 ದಿನಾಂಕ:01-02-2023, ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2022-23/1770 ದಿನಾಂಕ:13-02-2023
203 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2022-23/1807 ದಿನಾಂಕ:02-03-2023 204 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2022-23/1808 ದಿನಾಂಕ:02-03-2023
205 ಭೈರಮಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಭೈರಮಟ್ಟಿ /2022-23/1811 ದಿನಾಂಕ:02-03-2023 206 ಮುದುವಿನಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮುದುವಿನಕೊಪ್ಪ /2022-23/1812 ದಿನಾಂಕ:02-03-2023
207 ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿ /2022-23/1813 ದಿನಾಂಕ:02-03-2023 208 ಯರಗೊಪ್ಪ (ಇನಾಂ) ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯರಗೊಪ್ಪ (ಇನಾಂ)/2022-23/1879 ದಿನಾಂಕ:21-03-2023
209 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ /2021-22/1941 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023 210 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2022-23/1942 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023
211 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2022-23/08 ದಿನಾಂಕ: -04-2023 212 ಅಂಡಮುರನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಅಂಡಮುರನಾಳ /2022-23/10 ದಿನಾಂಕ:03-05-2023
213 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಳ್ಳೂರ /2023-24/57 ದಿನಾಂಕ:17-05-2023 214 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ /2023-24/106 ದಿನಾಂಕ:19-05-2023
215 ಸಾಗನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಸಾಗನೂರ /2023-24/178 ದಿನಾಂಕ:13-06-2023 216 ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಂದಕೇರಿ /2023-24/181 ದಿನಾಂಕ: 20-06-2023
217 ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಂದಕೇರಿ /2023-24/182 ದಿನಾಂಕ: 20-06-2023 218 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕೆರೂರ /2022-23/488 ದಿನಾಂಕ: 21-08-2023
219 ಹಗೇದಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಗೇದಾಳ /2023-24/537 ದಿನಾಂಕ: 30-08-2023 220 ಹಿರೇವೆಂಕಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಿರೇವೆಂಕಲಕುಂಟಾ /2023-24/538 ದಿನಾಂಕ: 30-08-2023
221 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ /2023-24/539 ದಿನಾಂಕ: 30-08-2023 222 ಕೊರಡಕೇರಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕೊರಡಕೇರಾ /2023-24/540 ದಿನಾಂಕ: 30-08-2023
223 ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹೊಸಕೋಟೆ /2021-22/545 ದಿನಾಂಕ: 04-09-2023 224 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕೆರೂರ /2022-23/546 ದಿನಾಂಕ: 04-09-2023