ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 16(2) ರ ಪು&ಪು ಕರಡು ಯಾದಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೇವೂರ 2 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ
3 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೇರಿ 4 ಚಿಕ್ಕಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ
5 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ 6 ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ
7 ಬೆಣ್ಣೂರು 8 ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ
9 ಹವೇಲಿ 10 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ
11 ಹೊನ್ನರಳ್ಳಿ 12 ವೀರಾಪೂರ
13 ಆಲೂರ 14 ಮಾಸ್ತಿಹಾಳ
15 ಶಿಗಿಕೇರಿ 16 ಸಿಮೀಕೇರಿ
17 ಸಿಂದಗಿ 18 ಸುಳೆಬಾವಿ
19 ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ 20 ಬೆನ್ನೂರ
21 ಆನದಿನ್ನಿ 22 ಹಿರೇಮೂರಮಟ್ಟಿ
23 ತಿಮ್ಮಾಪುರ 24 ಕಲಾದಗಿ
25 ಶಾರದಾಳ 26 ಸೊರಕೊಪ್ಪ
27 ಬಾಗಲಕೋಟ ವಾರ್ದ 10_1ಆರ್ 28 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ LAQ_SR_82/2017-18/570 ದಿನಾಂಕ:30-08-2018/03-09-2018
29 ಹಳ್ಳೂರ LAQ_SR_92/2017-18/936 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018 30 ಬೇವೂರ LAQ_SR_92/2017-18/938 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018
31 ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ LAQ_SR_79/2017-18/940 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018 32 ಇಂಗಳಗಿ LAQ_SR_28/2017-18/942 ದಿನಾಂಕ:27-11-2018
33 ಹಳ್ಳೂರ LAQ_SR_62/2017-18/242 ದಿನಾಂಕ:01-06-2019 34 ಮುಗಳೊಳ್ಳಿ LAQ_SR_91/2017-18/336 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
35 ನಾಯನೇಗಲಿLAQ_SR_81/2017-18/336 ದಿನಾಂಕ:03-09-2018 36 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2018-19/553A ದಿನಾಂಕ:27-08-2019
37 ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ /2018-19/555A ದಿನಾಂಕ:27-08-2019 38 ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೋಡನಾಯಕದಿನ್ನಿ /2017-18/960 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
39 ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಡೋಮನಾಳ & ಮಂಕಣಿ/2018-19/961 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 40 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚೌಡಾಪೂರ/2018-19/964 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
41 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2018-19/966 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 42 ತಿಮ್ಮಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ತಿಮ್ಮಪೂರ/2018-19/970 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
43 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಇಂಗಳಗಿ/2020-21 ದಿನಾಂಕ:06-10-2020 44 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ತಿಮ್ಮಾಪೂರ/2019-20/678 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021
45 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2019-20/685 ದಿನಾಂಕ: – -2021, ಬೇವೂರ ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2020-21/699 46 ಚೌಡಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚೌಡಾಪೂರ/2019-20/572 ದಿನಾಂಕ:19-01-2021
47 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ/2019-20/605 ದಿನಾಂಕ:02-02-2021 48 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2020-21/613 ದಿನಾಂಕ: -02-2021 ಭಾಗ-2
49

ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2020-21/613 ದಿನಾಂಕ: -02-2021 ಭಾಗ-1

50

ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬಿಲ್-ಕೆರೂರ/2021-22/85 ದಿನಾಂಕ:23-06-2021

51 ಕಲಾದಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಲಾದಗಿ/2019-20/87 ದಿನಾಂಕ: 23-06-2021 52 ಶಾರದಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಶಾರದಾಳ/2021-22/123 ದಿನಾಂಕ:08-07-2021
53 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೇವೂರ/2021-22/311 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021 54 ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೊಮ್ಮಣಗಿ /2021-22/252 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021
55.1 ಅಮರಾವತಿ_1 55.2 ಅಮರಾವತಿ_2
56 ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ 57 ಬೆಕಮಲದಿನ್ನಿ
58 ಹಗೆದಾಳ 59 ಕಡಿವಾಳ ಇನಾಂ
60 ಕೆಸರಭಾವಿ 61 ಚಿನ್ನಾಪೂರ
62 ಮುರೋಳ 63 ಬಿಂಜವಾಡಗಿ
64 ಇಲಕಲ್ 65 ಹೆರೂರ_1
66 ಹೆರೂರ_2 67 ಅಡಿಹಾಳ_ಕಮದತ್ತ
68 ಬೆಳಗಲ್_ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ 69 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ
70 ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ 71 ಹುನಗುಂದ
72 ತುರಮರಿ 73 ದಾಸಬಾಳ
74 ಕಮದತ್ತ 75 ಬಲಕುಂದಿ
76 ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ 77 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ
78 ಚಿಕ್ಕಯರನಕೇರಿ 79 ಹಡಗಲಿ_
80 ಹಿರೇಬಾದವಾಡಗಿ 81 ಹಿರೇಯರನಕೇರಿ
82 ಹುಗಿನಾಳ 83 ಹುನಗುಂದ
84 ರಕ್ಕಸಗಿ 85 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
86 ಬಂದಕೇರಿ 87 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ
88 ಜಲಗೇರಿ 89 ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ
90 ನೀರಬೂದಿಹಾಳ 91 ಸಾಗನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಸಾಗನೂರ/2017-18/408 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
92 ನರೇನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ನರೇನೂರ/2017-18/409 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 93 ಯರಗೊಪ್ಪ (ಇ) ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ)/2017-18/410 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019
94 ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ಮಾಳಗಿ/2017-18/411 ದಿನಾಂಕ:10-07-2019 95 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೆರೂರ/2017-18/551 ದಿನಾಂಕ:27-08-2019
96 ಹುಲಸಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹುಲಸಗೇರಿ /2017-18/557A ದಿನಾಂಕ:26-08-2019 97 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2019-20/698 ದಿನಾಂಕ:04-11-2019
98 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ /2017-18/699 ದಿನಾಂಕ:04-11-2019 99 ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ /2017-18/700 ದಿನಾಂಕ:05-10-2019
100 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ /2018-19/850 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019 101 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2018-19/853 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019
102 ಹೂಲಗೇರಿ & ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹೂಲಗೇರಿ & ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ/2018-19/973 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020 103 ಬಂದಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬಂದಗೇರಿ/2018-19/975 ದಿನಾಂಕ:07-01-2020
104 ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕಡಪಟ್ಟಿ/2021-22/173 ದಿನಾಂಕ:29-07-2021 105 ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ) ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯರಗೊಪ್ಪ(ಇ)/2021-22/222 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಮಾಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಮಾಳಗಿ/2021-22/202 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
106 ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ/2017-18/559A ದಿನಾಂಕ:26-08-2019 107 ದೇವಲಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/RRAP/ದೇವಲಾಪೂರ/2019-20/278 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020
108 ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ/2021-22/292(1) ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 109 ನರೇನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ/2021-22/275 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021
110 ಹುಲಸಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಹುಲಸಗೇರಿ/2021-22/319 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021 111 ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ/2021-22/320 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021
112 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ /2021-22/317 ದಿನಾಂಕ:25-10-2021 113 ಬಂದಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಂದಕೇರಿ /2021-22/323 ದಿನಾಂಕ: – -2021
114 ಹೊನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹೊನ್ನಾಕಟಿ /2021-22/330 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021 115 ಬೇವೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೇವೂರ /2021-22/335 ದಿನಾಂಕ:27-10-2021
116 ಬೊಮ್ಮಣಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಬೊಮ್ಮಣಗಿ/2021-22/457 ದಿನಾಂಕ:24-11-2021 117 ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬಿಲ್ ಕೆರೂರ /2019-20/487 ದಿನಾಂಕ:03-12-2021
118 ಝೂಲಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಝೂಲಕಟ್ಟಿ/2021-22/514 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 119 ಉಚ್ಚಲಕುಂಟಾ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಉಚ್ಚಲಕುಂಟಾ/2021-22/515 ದಿನಾಂಕ:14-11-2021
120 ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ/2021-22/516 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 121 ಯಲಬುರ್ತಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಯಲಬುರ್ತಿ /2021-22/517 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021
122 ತಾಳಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ತಾಳಕೇರಿ /2021-22/518 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021 123 ಕಲ್ಲಭಾವಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಕಲ್ಲಭಾವಿ /2021-22/520 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021
124 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹುಣಶ್ಯಾಳ /2021-22/521 ದಿನಾಂಕ:16-12-2021 125 ಬುಡಕುಂಟೆ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬುಡಕುಂಟೆ /2021-22/522 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021
126 ಬೀರಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಬೀರಲದಿನ್ನಿ/2021-22/523 ದಿನಾಂಕ:15-12-2021 127 ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ /2021-22/524 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021