ಮುಚ್ಚಿ

ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕಲಂ 16(2) ರನ್ವಯ ಪು&ಪು ಕರಡು ಯಾದಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮಹಲಬಾಗಾಯತ ಶಿರಬೂರ ಪು.ಕೇಂ 2 ಮಹಲಬಾಗಾಯತ ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಪು.ಕೇಂ
3 ಗುಣದಾಳ 4 ಕೊಡಬಾಗಿ
5 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ 6 ಅರ್ಜುಣಗಿ
7 ಹುತನಾಳ 8 ಕಟಕನಹಳ್ಳಿ
9 ಹೆಗಡಿಹಾಳ 10 ಅಂಕಲಗಿ
11 ಬಾಬಾನಗರ 12 ದುದಿಹಾಳ
13 ಕಗ್ಗೋಡ 14 ಕುಮಟಗಿ
15 ಶಿರಬೂರ 16 ಚಬನೂರ
17 ಮಸೂತಿ 18 ರಾಜನಾಳ
19 ಮಸೂತಿ 20 ತಳೆವಾಡ
21 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ 22 ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ
23 ಕಲಗುರ್ಕಿ 24 ಕಿರಶ್ಯಾಳ
25 ಕೊಡಗಾನೂರ 26 ಮಸೂತಿ
27 ನಾಗರದಿನ್ನಿ 28 ರಾಜನಾಳ
29 ಯರನಾಳ 30 ದೇಗಿನಾಳ
31 ದೇವಲಾಪೂರ 32 ಗೋನಾಳ
33 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ 34 ಮನಗೂಳಿ
35 ಉಕ್ಕಲಿ 30.500 ರಿಂದ 31.235 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ 36 ಉಕ್ಕಲಿ 31.235 ರಿಂದ 41.420 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ
37 ಯರನಾಳ 15.570 ರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ 38 ಯರನಾಳ 20.00 ರಿಂದ 21.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ
39 ಬ್ಯಾಳಾಳ 40 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ_1
41 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ_2 42 ಬಿರಲದಿನ್ನಿ
43 ಗುಡದಿನ್ನಿ 44 ಹುಣಶ್ಯಾಳ
45 ಜೀರಲಬಾವಿ 46 ಮಟ್ಟಿಹಾಳ
47 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ 48 ಮಸಬಿನಾಳ
49 ರಬಿನಾಳ 50 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/617 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020
51 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ 52 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
53 ನಂದರಗಿ 54 ವಸಂತನಗರ
55 ಅಗರಖೇಡ 56 ಗೊರನಾಳ
57 ಹಾಲಳ್ಳಿ 58 ಮಸಳಿ ಕೆಡಿ
59 ತಾಂಬಾ 60 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ
61 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ 62 ರೂಗಿ-1
63 ರೂಗಿ_2 64 Indi
65 ರೂಗಿ ವಸಂತನಗರ 66 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ
67 ಚೋರಗಿ ಚೌಡಿಹಾಳ 68 ಇಂಡಿ ಅಹಿರಸಂಗ
69 ವಸಂತನಗರ 70 ವಸಂತನಗರ ಇಂಡಿ ರೂಗಿ ಸಾಲೋಟಗಿ
71 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ_1 72 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ-2
73 ಚೌಡಿಹಾಳ 74 ರೂಗಿ
75 ಹಂಜಗಿ 76 ಇಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ
77 ಜಯನಗರ ಇಂಡಿ 78 ಸಾಲೋಟಗಿ
79 ವಸಂತನಗರ ಇಂಡಿ ಹಂಜಗಿ 80 ಇಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ
81 ಕೊಪ್ಪ 82 ಮುಕಿಹಾಳ
83 ದೇಹುಲಗಳಬಾಳ 84 ಇಣಚಗಲ್
85 ಕುಚಬಾಳ 86 ಗುಡ್ನಾಳ
87 ಹರ್ನಾಳ 88 ಶಿರೋಳ
89 ಲೋಟಗೇರಿ 90 ಮಾದಿನಾಳ
91 ನಾಲತವಾಡ 92 ಗೋನಾಳ sh
93 ಇಂಗಳಗೇರಿ 1 94 ಇಂಗಳಗಿ
95 ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ 96 ಜಮಲದಿನ್ನಿ
97 ಕಾರಕೂರ 98 ಕೋಳುರ
99 ಟಕ್ಕಳಕಿ 100 ಹಡಲಗೇರಿ
101 ಅರೇಮುರಾಳ 102 ಚಿರ್ಚನಕಲ್
103 ಡೊಂಕಮಡು 104 ಗುಡದಿನ್ನಿ
105 ಗುಡ್ನಾಳ 106 ಹುಲ್ಲೂರ
107 ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ 108 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ
109 ಕ್ಯಾತನಡೊಣಿ 110 ಮಾದಿನಾಳ
111 ಮುದ್ನಾಳ 112 ಗೋನಾಳ
113 ಜಮ್ಮಲದಿನದನ್ನಿ 114 ಜಂಗಮುರ್ನಾಳ
115 ಗಡಿಸೋಮನಾಳ LAQ_SR_76/2016-17/1969 ದಿನಾಂಕ:14-12-2018 116 ನಾಲತವಾಡ LAQ_SR_67/2016-17/1977 ದಿನಾಂಕ:14-12-2018
117 ನಾಲತವಾಡ LAQ_SR_21/2016-17/1991 ದಿನಾಂಕ:17-12-2018 118 ಬಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ LAQ_SR_94/2017-18/2034 ದಿನಾಂಕ:22-12-2018
119 ಬಿಳೇಭಾವಿ LAQ_SR_96/2017-18/2036 ದಿನಾಂಕ:22-12-2018 120 ಹಗರಗೊಂಡ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಹಗರಗೊಂಡ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1384 ದಿನಾಂಕ:04-07-2019
121 ಬಂಟನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2017-18/1298 ದಿನಾಂಕ:15-09-2018 122 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/1928 ದಿನಾಂಕ: 04-12-2018
123 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/1929 ದಿನಾಂಕ: 04-12-2018 124 ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2017-18/1294 ದಿನಾಂಕ: -09-2018
125 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2019-20/361 ದಿನಾಂಕ:04-07-2019 126 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ತಮದಡ್ಡಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/362 ದಿನಾಂಕ: 04-07-2019
127 ನಾಗಬೇನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2017-18/2038 ದಿನಾಂಕ:22-12-2018 128 ಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2190 ದಿನಾಂಕ: 09-01-2019
129 ಕಪನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2192 ದಿನಾಂಕ:09-01-2019 130 ಕುಂಟೋಜಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ತಮದಡ್ಡಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/2194 ದಿನಾಂಕ: 09-01-2019
131 ಇಂಗಳಗೇರಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2293 ದಿನಾಂಕ: 25-01-2019 132 ಆಲೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2295 ದಿನಾಂಕ: 29-01-2019
133 ಸರೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2297 ದಿನಾಂಕ:29-01-2019 134 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2299 ದಿನಾಂಕ: 29-01-2019
135 ರೂಡಗಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2439 ದಿನಾಂಕ: 14-02-2019 136 ಪಡೇಕನೂರ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2437 ದಿನಾಂಕ: 14-02-2019
137 ಜಟ್ಟಗಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2018-19/2508 ದಿನಾಂಕ: 28-02-2019 138 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/RRAP/ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/555 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019
139 ಬೈಲಕೂರ ಸಂ:ಪುಅಆ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2019-20/556 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019 140 ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/555 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019
141 ಬೈಲಕೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/556 ದಿನಾಂಕ:24-07-2019 142 ರಕ್ಕಸಗಿ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/836 ದಿನಾಂಕ:21-09-2019
143 ಹಿರೇಮುರಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/838 ದಿನಾಂಕ:21-09-2019 144 ಕೇಸಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/840 ದಿನಾಂಕ:21-09-2019
145 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/871 ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 146 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/884 ದಿನಾಂಕ:25-09-2019
147 ಹಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/886 ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 148 ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1202 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019
149 ಆಲೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1204 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019 150 ಅರಸನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1206 ದಿನಾಂಕ:30-11-2019
151 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1284 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 152 ನಾಲತವಾಡ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1286 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019
153 ಸರೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1288 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 154 ತಾರನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1416 ದಿನಾಂಕ:21-01-2020
155 ಬಿದರಕುಂದಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1422 ದಿನಾಂಕ:21-01-2020 156 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1424 ದಿನಾಂಕ:21-01-2020
157 ಡವಳಗಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1429 ದಿನಾಂಕ:23-01-2020 158 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1458 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
159 ಶಿರೋಳ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1459 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 160 ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಪುಅಬಾ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1464 ದಿನಾಂಕ:28-01-2020
161 ಜಕ್ಕೇರಾಳ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1472 ದಿನಾಂಕ:28-01-2020 162 ಆಲೂರ – ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಪುಅಅ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1560 & 1562 ದಿನಾಂಕ:17/18-02-2020
163 ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗುಡ್ನಾಳ/ಸಿಆರ್- /2020-21/613 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020_ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-1 164 ಗುಡ್ನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಗುಡ್ನಾಳ/ಸಿಆರ್- /2020-21/613 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020_ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ-2
165 ಕೊಟಕನೂರ 166 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ LAQ_SR_29/2017-18/1459 ದಿನಾಂಕ:03-10-2018
167 ಜಾಲವಾದ LAQ_SR_36/2017-18/1460 ದಿನಾಂಕ:03-10-2018 168 ಮದರಿ
169 ನಿವಾಳಖೇಡ 170 ಆಸಂಗಿಹಾಳ
171 ಗಣಿಹಾಳ 172 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ
173 ಇಂಗಳಗಿ 174 ಜಾಲವಾಡ
175 ಜಾಲವಾಡ 176 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ
177 ಕೊಟಕನೂರ 178 ಕೊರವಾರ ಕೊಟಕನೂರ
179 ಮಣ್ಣೂರು 180 ಮಣ್ಣೂರು
181 ಮುಳಸಾವಲಗಿ 182 ಮುಳಸಾವಲಗಿ
183 ಶಾಖಾಪುರ 184 ದಂಬಾಲ & ದವಲಾರ
185 ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ 186 ಗುಂದಗಿ
187 ಇಂಗಲಗಿ & ನಿವಾಲಖೇಡ 188 ಯಂಕಂಚಿ
189 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1261 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 190 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1290 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019
191 ತಿಳಗೂಳ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1293 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 192 ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1295 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019
193 ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ & ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1320 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 194 ಚಾಂದಕವಟೆ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚಾಂದಕವಟೆ/ಸಿಆರ್- /2020-21/611 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020
195 ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಕೊಂಡಗೂಳಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/615 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020 196 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ