ಮುಚ್ಚಿ

ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಬೀಳಗಿ ಕಲಂ 16(2) ರನ್ವಯ ಪು&ಪು ಕರಡು ಯಾದಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಾವಲತ್ತಿ 2 ಕುಂದರಗಿ
3 ಅನಗವಾಡಿ 4 ಹೆರಕಲ್
5 ತುಂಬರಮಟ್ಟಿ, ಕಡಪಟ್ಟಿ, ತೋಳಮಟ್ಟಿ 6 ಸಿದ್ಧಾಪೂರ
7 ಬಾವಲೆತ್ತಿ 8 ಬೀರಕಬ್ಬಿ
9 ಗೋವಿನದಿನ್ನಿ 10 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್
11 ಕೊವಳ್ಳಿ 12 ರೊಳ್ಳಿ_ ಮನ್ನಿಕೇರಿ
13 ಟಕ್ಕಳಕಿ 14 ತೆಗ್ಗಿ
15 ತೆಗ್ಗಿ_ಸಿದ್ದಾಪೂರ 16 ತೆಗ್ಗಿ_ಸಿದ್ದಾಪೂರ
17 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ 18 ಬಾಡಗಂಡಿ ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1835 ದಿನಾಂಕ:22-03-2022
19 ರೊಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1836 ದಿನಾಂಕ:22-03-2022 20 ಕೋವಳ್ಳಿ ಸಂ: ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /ಕೋವಳ್ಳಿ /2022-23/432 ದಿನಾಂಕ:15-06-2022 
21 ಬಾವಲತ್ತಿ ಸಂ: ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- / ಬಾವಲತ್ತಿ /2022-23/1034 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022 22 ಕಾತರಕಿ ಸಂ: ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- / ಕಾತರಕಿ /2022-23/1194 ದಿನಾಂಕ:21-09-2022
23 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ: ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- / ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಕೆ /2022-23/1214 ದಿನಾಂಕ:26-09-2022 24 ಕುಂದರಗಿ ಸಂ: ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- / ಕುಂದರಗಿ /2022-23/1298 ದಿನಾಂಕ:30-09-2022
25 ಅಮಲಝರಿ ಸಂ: ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/1788 ದಿನಾಂಕ:26-12-2022 26 ಕುಂದರಗಿ ಸಂ: ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/1923 ದಿನಾಂಕ:05-01-2023
27 ಕೋರ್ತಿ ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್-1 /2022-23/1983 ದಿನಾಂಕ:18-01-2023 28 ಕಂದಗಲ್ ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್-1 /2022-23/2116 ದಿನಾಂಕ:02-02-2023
29 ಚಿಕ್ಕಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್-1 /2022-23/2208 ದಿನಾಂಕ:14-02-2023 30 ಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್-1 /2022-23/2379/1 ದಿನಾಂಕ: -03-2023
31 ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ತರ) ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/2492 ದಿನಾಂಕ: 18-03-2023 32 ಹೆರಕಲ್ (ಉತ್ತರ) ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/2493 ದಿನಾಂಕ: 18-03-2023
33 ಕೋಲೂರು ಸಂ:ಪುಅಬಿ/ಗಣತಿ/ಸಿಆರ್- /2022-23/2502 ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023 34