ಮುಚ್ಚಿ

ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನಾರಾಯಣಪೂರ ಕಲಂ 16(2) ರನ್ವಯ ಪು&ಪು ಕರಡು ಯಾದಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಜಮಖಂಡಿ ಮಾರಡಗಿ 2 ಚಿಗರಿಹಾಳ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ
3 ಹರವಾಳ 4 ಕೊನಶಿರಿಸಿಗಿ
5 ಕುಕನೂರ 6 ಸಾಧನಾಪೂರ ಬಿಲವಾರ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ
7 ವಸ್ತಾರಿ 8 ಗಲಗ
9 ಗೂಗಲ 10 ಕೆ ಇರಬೇರಾ
11 ಏವೂರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ 12 ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಅಂಬರಖೇಡ, ಏವೂರ ಪುಅ ಸಂ:ಪುಅನಾ
13 ಅರಕೇರಾ ಬಿ 14 ಹೆಡಗಿಮುದ್ರಾ
15 ಶಾಹಪೂರ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 16 ಹೊರಂಜಾ
17 ಬಿಳವಾರ 18 ಠಾಣಾಗುಂದಿ
19 ತರಸಕಪೇಟೆ_1 20 ತರಸಕಪೇಟೆ_2
21 ವಡ್ನಳ್ಳಿ 22 ವಿಶ್ವಾಸನಗರ
23 ಹೆಗಡಿಮುದ್ರಾ 24 ಆಳಗಿ ಬಿ
25 ಅತನೂರ 26 ಅವರಾದ
27 ಬಲವಡಗಿ 28 ಬನ್ನಟ್ಟಿ
29 ದಣ್ಣೂರು 30 ಘೋಳನೂರ
31 ಹಿರಿಯಾರ 32 ಕಣಗನಹಳ್ಳಿ
33 ಇಂಗಳಗಿ 34 ಕೊಲ್ಲೂರು
35 ಕೊಲ್ಲೂರು ತರಸಪೇಟ 36 ನವಲಗುಡ್ಡ
37 ರಾಂಪುರಹಳ್ಳಿ 38 ಠಾಣಗುಂದಿ ಅರಕೇರಿ ಬಿ
39 ಉಡಚಾನ 40 ಹೆಗಡಿಮುದ್ರಾ ಠಾಣಗುಂದಿ
41 ಬಾಲಾಜಿನಗರ 42 ಚಾಮನಳ್ಳಿ
43 ಠಾಣಗುಂದಿ ಅರಕೇರಾ ಬಿ 44 ತೆಲ್ಲೂರು
45 ತುಮಕೂರ 3 46 ತುಮಕೂರ 2
47 ಅರಕೇರಾ ಬಿ ಹೆದ್ಗಿಮುದ್ರ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 48 ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ಅಲ್ಲೀಪುರ, ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ LAQ_SR_29/2016-17/424 ದಿನಾಂಕ:18/28/09-2018
49 ಬನ್ನಟ್ಟಿ 50 ಹೊಳಂಡಗೇರಾ
51 ಹೊಳಂಡಗೇರಾ ಬನ್ನಟ್ಟಿ 52 ಕಾರಭೋಸಗಾ
53 ಕೊಲ್ಲೂರು 54 ಬನ್ನಟ್ಟಿ
55 ಸನ್ನತಿ 56 ಅಚೋಲಾ, ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ ಅಚೋಲಾ, ಬನ್ನಟ್ಟಿ /ಸಿಆರ್-47/2017-18/606 ದಿನಾಂಕ:24/26-12-2018
57 Suladagudda 58 ವನಲಗುಡ್ಡ
59 ಪರಾಪೂರ 60 Kotigudda Meeyapur
61 ಬಿ ಗಣೇಕಲ್ 62 ಊಟಿ
63 ಯರಡೊಣಾ 64 ಅರಷಣಗಿ
65 ಕಂಬದಾಳ 66 ಜೋಳದಹೆಡಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ
67 ಜೋಳದಹೆಡಗಿ 68 Parapur Karadigudda
69 Vagadambali 70 Vengalapur
71 ಗಲಗ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಗಲಗ/ಸಿಆರ್-28/2017-18/940 ದಿನಾಂಕ: 27-03-2019 72 ಪಿಲಕಲ, ಹೇಮನುರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಪಿಲಕಲ, ಹೇಮನುರ/ಸಿಆರ್-05/2018-19/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
73 ರಾಮದರ್ಗ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ರಾಮದುರ್ಗ/ಸಿಆರ್-09/2017-18/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 74 ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದತ್ತಿ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಸಿಆರ್-15/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
75 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ/ಸಿಆರ್-26/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 76 ಮಸೀದಪೂರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಮಸೀದಪೂರ/ಸಿಆರ್-43/2018-19/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
77 ನೀಲಗಲ್ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ನೀಲಗಲ್ /ಸಿಆರ್-45/2018-19/3 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 78 ಖಾನಾಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಖಾನಾಪೂರ ಗಬ್ಬೂರ/ಸಿಆರ್-47/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019
79 ಹಂಚನಾಳ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಹಂಚನಾಳ/ಸಿಆರ್-53/2018-19/965 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 80 ಪರಾಂಪೂರ
81 ಚಿತ್ತಾಪೂರ 82 ಗುರಗುಂಟಾ
83 ಹುಲಿಗುದ್ದ 84 ಗೋನವಾರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಸರ್ಜಾಪೂರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಗೋನವಾರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಸರ್ಜಾಪೂರ/ಸಿಆರ್-23/2017-18/965 ದಿನಾಂಕ:04-04-2019
85 Ashkihal 86 Chandrabanda
87 Hunasihalhud 88 Ganamuru
89 Kalmala 90 Katlatakur
91 Masarakal 92 Rampur
93 ಮುರಾನಪೂರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಮುರಾನಪೂರ /ಸಿಆರ್-41/2018-19/03 ದಿನಾಂಕ: 04-04-2019 94 ರಾಯಚೂರ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ರಾಯಚೂರ/ಸಿಆರ್-29/2017-18/965 ದಿನಾಂಕ:04-04-2019
95 ಅರಳಗುಂಡಗಿ 96 ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ
97 ಯಲಗೋಡ 98 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಕವಿತಾಳ
99 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಕವಿತಾಳ LAQ_SR_36/2016-17/402 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018/21-09-2018 100 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ LAQ_SR_38/2016-17/404 ದಿನಾಂಕ:30-08-2018/21-09-2018
101 ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ LAQ_SR_37/2016-17/411 ದಿನಾಂಕ:15-09-2018/22-09-2018 102 ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ LAQ_SR_08/2016-17/413 ದಿನಾಂಕ:22-09-2018
103 ಹಗರಟಗಿ LAQ_SR_16/2017-18/582 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018/14-12-2018 104 ಕೊಂಗಂಡಿ ಎಸ್ ರಸ್ತಾಪುರ, ಸಾವೂರ LAQ_SR_32/2016-17/422 ದಿನಾಂಕ:20/28-09-2018
105 ಶಾರದಳ್ಳಿ LAQ_SR_07/2017-18/376 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018/04-12-2018 106 ಗುಂಡಾಪೂರ, LAQ_SR_05/2017-18/591 ದಿನಾಂಕ:12/17-12-2018
107 ಶಾರದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅನಾ/RRAP/ಶಾರದಳ್ಳಿ/ಸಿಆರ್-06/2018-19/376 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018 108