ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಚೇರಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಡಿಹಾಳ ಕಮದತ್ತ LAQ/SR_10/2014_15 Dt: 24-07-2014 2 ಹವೇಲಿ LAQ/SR_05/2013_14 Dt: 31-07-2014
3 ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ LAQ/SR_11/2014_15 Dt: 05-08-2014 4 ಕಮದತ್ತ LAQ/SR_13/2011_12 Dt: 21-10-2014
5 ಅಂಡಮುರನಾಳ LAQ/SR_15/2014_15 Dt: 13-11-2014 6 ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ LAQ/SR_22/2014_15 Dt: 13-11-2014
7 ಹೋನ್ನಾಕಟ್ಟಿ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 13-11-2014 8 ಶಿಗಿಕೇರಿ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 13-11-2014
9 ಸಿದ್ನಾಳ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 13-11-2014 10 ತಳಗಿಹಾಳ LAQ/SR_18/2014_15 Dt: 21-11-2014
11 ಸಂಗೊಂದಿ LAQ/SR_19/2014_15 Dt: 18-12-2014 12 ಆಲೂರ LAQ/SR_17/2014_15 Dt: 09-01-2015
13 ಹಿರೇಸಂಶಿ LAQ/SR_07/2013_14 Dt: 09-01-2015 14 ಸಿಮೀಕೇರಿ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 09-01-2015
15 ಬಾಗಲಕೋಟ LAQ/SR_120/2013_14 Dt: 05-02-2015 16 ಇಲ್ಯಾಳ LAQ/SR_26/2014_15 Dt: 05-02-2015
17 ಹಿರೇಮುರಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_15/2014_15 Dt: 19-02-2015 18 ಹೊನ್ನರಳ್ಳಿ LAQ/SR_30/2014_15 Dt: 04-03-2015
19 ನಕ್ಕರಗುಂದಿ LAQ/SR_32/2014_15 Dt: 04-03-2015 20 ಸಿಂದಗಿ LAQ/SR_31/2014_15 Dt: 04-03-2015
21 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_29/2014_15 Dt: 20-04-2015 22 ದಾಸಬಾಳ LAQ/SR_25/2014_15 Dt: 20-04-2015
23 ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ LAQ/SR_33/2014_15 Dt: 20-04-2015 24 ಸೋರಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_36/2014_15 Dt: 20-04-2015
25 ಯಂಕಂಚಿ LAQ/SR_34/2014_15 Dt: 20-04-2015 26 ಹಿರೇಗುಳಬಾಳ LAQ/SR_39/2014_15 Dt: 22-05-2015
27 ಕಿರಸೂರ LAQ/SR_40/2014_15 Dt: 22-05-2015 28 ಆನದಿನ್ನಿ LAQ/SR_44/2014_15 Dt: 17-06-2015
29 ಶಾರದಾಳ LAQ/SR_42/2014_15 Dt: 17-06-2015 30 ಬೆಣ್ಣೂರ LAQ/SR_38/2014_15 Dt: 14-07-2015
31 ಕದಾಂಪೂರ LAQ/SR_45/2014_15 Dt: 14-07-2015 32 ಸೋಕನಾದಗಿ LAQ/SR_01/2014_15 Dt: 14-07-2015
33 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_48/2014_15 Dt:30-07-2015 34 ಗದ್ದನಕೇರಿ LAQ/SR_46/2014_15 Dt:30-07-2015
35 ಛಬ್ಬಿ LAQ/SR_43/2014_15 Dt:17-08-2015 36 ದೇವನಾಳ LAQ/SR_02/2015_16 Dt:17-08-2015
37 ಉದಗಟ್ಟಿ LAQ/SR_37/2014_15 Dt:17-08-2015 38 ಹೀರೆಸಂಶಿ LAQ/SR_51/2015_16 Dt:08-09-2015
39 ಮುರನಾಳ LAQ/SR_50/2015_16 Dt:08-09-2015 40 ಗೊವಿಂದಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_03/2013_14 Dt:29-10-2015
41 ಮಲ್ಲಾಪೂರ LAQ/SR_52/2015_16 Dt:29-10-2015 42 ಸಿಂದಗಿ LAQ/SR_54/2015_16 Dt:16-01-2016
43 ಕೇಸನೂರ LAQ/SR_05/2015_16 Dt:26-02-2016 44 ಹೆರೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:13-05-2016
45 ಬೆಣ್ಣೂರು LAQ/SR_11/2015_16 Dt:01-10-2016 46 ಕೇಸರಪೆಂಟಿ LAQ/SR_15/2015_16 Dt:09-12-2016
47 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಮ್ LAQ/SR_01/2016_17 Dt:09-12-2016 48 ಒಡೆಯರಗೊನಾಳ LAQ/SR_14/2015_16 Dt:09-12-2016