ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಸಾದನಾಪೂರ, ನಾಗರಹಳ್ಳಿ,ಬಿಲಿವಾರ LAQ/SR_20/2014_15 ದಿನಾಂಕ: 18-06-2015 2 ಕೊಲ್ಲೂರು LAQ/SR_02/2015_16 ದಿನಾಂಕ:30-07-2015
3 ವಡ್ನಳ್ಳಿ LAQ/SR_01/2015_16 ದಿನಾಂಕ:30-07-2015 4 ಠಾಣಗುಂದಿ, ಅರಕೇರಾ(ಬಿ)_ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕ LAQ/SR_03/2015_16 ದಿನಾಂಕ:13-08-2015
5 ವಿಶ್ವಾಸನಗರ, ಠಾಣಗುಂದಿ_ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕ LAQ/SR_05/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 08-10-2015 6 ಶಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ LAQ/SR_08/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015
7 ವಡ್ನಳ್ಳಿ LAQ/SR_07/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015 8 ಬನ್ನಟ್ಟಿ LAQ/SR_11/2015_16 ದಿನಾಂಕ:03-12-2015
9 ಹೊಲಂಡಗೇರಾ LAQ/SR_06/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015 10 ಹೊಲಂಡಗೇರಾ LAQ/SR_10/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015
11 ಹೊಲಂಡಗೇರಾ LAQ/SR_12/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015 12 ಬನ್ನಟ್ಟಿ LAQ/SR_11/2015_16 ದಿನಾಂಕ:03-12-2015
13 ಹೊಲಂಡಗೇರಾ LAQ/SR_06/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015 14 ಹೊಲಂಡಗೇರಾ LAQ/SR_10/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015
15 ಹೊಲಂಡಗೇರಾ LAQ/SR_12/2015_16 ದಿನಾಂಕ: 03-12-2015 16 ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್/04/2017-18 ದಿನಾಂಕ:07-09-2017
17 ಅಲ್ಲಿಪೂರ, ವೆಂಕಟೇಶನಗರ ಸಂ:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ:ಎಸ್ಆರ್-01/2018-19/408 ದಿನಾಂಕ:12-07-2018 18 ಯಾದಗಿರಿ (ಬಿ) LAQ/SR_05/2018-19/668 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2018
19 ಕೊಲ್ಲೂರ LAQ/SR_13/2018-19 ದಿನಾಂಕ:27-09-2018 20 ಕೊಲ್ಲೂರ LAQ/SR_13/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 27-09-2018
21 ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್-14/2018-19 ದಿನಾಂಕ:04-10-2018 22 ಚಿನ್ನಾಕಾರ LAQ/SR_15/2018-19/717 ದಿನಾಂಕ: 04-10-2018
23 ಯಾದಗಿರಿ, ತುಮಕೂರ, ಸಂ:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್/06/2018-19 ದಿನಾಂಕ:18-04-2019 24 1)ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಅಚೋಲಾ (ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ) ಸಂ:LAS/SR-04/2019-20 ದಿನಾಂಕ:28-11-2019
25 1)ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ 2)ತರಕಸಪೇಟ 3)ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:LAQ/SR-03/2019-20 ದಿನಾಂಕ:28-11-2019 26 1)ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ 2)ತರಕಸಪೇಟ 3)ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:LAQ/SR-03/2019-20 ದಿನಾಂಕ:28-11-2019
27 1)ಆರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ 3)ಖಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:LAS/SR-26/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019 28 1)ಆರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ 3)ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:LAS/SR-27/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019
29 1)ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ ಸಂ:LAS/SR-44/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019 30 1)ಸನ್ನತಿ 2)ತರಕಸಪೇಟ 3)ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR-46/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019
31 ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:LAQ/SR-10/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019 32 1)ಸನ್ನತಿ 2)ತರಕಸಪೇಟ 3)ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR-46/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019
33 ಕೊಲ್ಲೂರ ಸಂ:LAQ/SR-10/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019 34