ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಗಲಗಾ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 28/08/2014 2 ಹರೇಬುನ್ನೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 06/09/2014
3 ಕೆ.ಇರಬಗೇರಾ LAQ/SR_6/2014_15 Dt: 22/09/2014 4 ಮೇದಿನಾಪೂರ LAQ/SR_14/2014_15 Dt: 25/06/2014
5 ನವಲಗುಡ್ಡ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 22/09/2014 6 ಸುಲದಗುಡ್ಡ LAQ/SR_4/2014_15 Dt: 30/09/2014
7 ತೋರಬೆಂಚಿ,ಹಿರೇಉಪ್ಪಿರಿ LAQ/SR_8/2014_15 Dt: 28/06/2014 8 ವೆಂಗಲಾಪೂರ ದೇವಗುರ್ಗ LAQ/SR_5/2014_15 Dt: 25/06/2014
9 ಹಿರೇಬೂದೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 06/09/2014 10 ಹುಲಿಗುಡ್ಡ LAQ/SR_4/2014_15 Dt: 07/09/2014
11 ಕೇ ಇರಬಗೇರಾ LAQ/SR_06/2014_15 Dt: 29/09/2014 12 ಸೊಲದಗುಡ್ಡLAQ/SR_04/2014_15 Dt: 29/09/2014
13 ವೆಂಗಲಾಪೂರ, ದೇವದುರ್ಗಾ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 25/06/2014 14 ಪರಂಪೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt: 10/08/2015
15 ಯರಡೊನಾ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 04/12/2015 16 ಕುಂಬಾಹಾಳ LAQ/SR_30/2015_16 Dt: 13/11/2015
17 ಕೊತಿಗುಡ್ಡ ಮಿಯ್ಯಾಪೂರ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 13/11/2015 18 ಪರಾಪೂರ LAQ/SR_31/2015_16 Dt: 10/11/2015
19 ಪರಾಪೂಎ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 29/09/2015 20 ವಗಡಂಬಳ್ಳಿ LAQ/SR_1/2015_16 Dt: 16/10/2015
21 ಅರಶಣಗಿ LAQ/SR_12/2015_16 Dt: 31/10/2015 22 ಗಾಗಲ್, ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 24/10/2015
23 ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_33/2015_16 Dt: 16/10/2015 24 ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_32/2015_16 Dt: 30/10/2015
25 ಹಿರೇ ಬೂದೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 20/10/2015 26 ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 06/09/2015
27 ಮದರಕಲ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 31/08/2015 28 ಮಸರಕಲ್,ಕಾಕರಗಲ್ LAQ/SR_27/2014_15 Dt: 28/07/2015
29 ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ LAQ/SR_20/2015_16 Dt: 31/10/2015 30 ಗಣೆಖಾಹಾಳ LAQ/SR_38/2015_16 Dt: 24/09/2016
31 ಚಂದ್ರಬಂಡೆLAQ/SR_19/2016_17 Dt: 15/06/2016 32 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ ಕವಿತಾಳ LAQ/SR_25/2015_16 Dt: 23/06/2016
33 ಚಿಕ್ಕಕೂಡಗಿ ಹಿರೇ ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 24/09/2015 34 ಗಣಮೂರ LAQ/SR_21/2016_17 Dt: 15/06/2016
35 ಪೊತ್ಗಲ್ LAQ/SR_7/2016_17 Dt: 15/06/2016 36 ಹಾಡಜಾಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_10/2015_16 Dt: 03/09/2015
37 ಹಿರೇ ಹಣಗಿ LAQ/SR_11/2016_17 Dt: 17/06/2016 38 ಕಲ್ಮಲಾ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 17/06/2016
39 ಕಟ್ಲಟರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt: 15/06/2016 40 ಕವಿತಾಳ ಪರಸಾಪೂರ LAQ/SR_13/2016_17 Dt: 18/06/2016
41   42