ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತೋರಬೆಂಚಿ,ಹಿರೇಉಪ್ಪಿರಿ LAQ/SR_8/2014_15 Dt: 31-07-2014 2 ವೆಂಗಲಾಪೂರ ದೇವಗುರ್ಗ LAQ/SR_5/2014_15 Dt: 14-08-2014
3 ಸೊಲದಗುಡ್ಡLAQ/SR_04/2014_15 Dt: 14-08-2014 4 ವೆಂಗಲಾಪೂರ, ದೇವದುರ್ಗಾ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 14-08-2014
5 ಮೇದಿನಾಪೂರ LAQ/SR_14/2014_15 Dt: 28-08-2014 6 ಗಲಗಾ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 09-10-2014
7 ಹರೇಬುನ್ನೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 09-10-2014 8 ಹಿರೇಬೂದೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 09-10-2014
9 ಹಿರೇ ಬೂದೂರ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 09-10-2014 10 ಸುಲದಗುಡ್ಡ LAQ/SR_4/2014_15 Dt: 27-11-2014
11 ಕೆ.ಇರಬಗೇರಾ LAQ/SR_6/2014_15 Dt: 11-12-2014 12 ನವಲಗುಡ್ಡ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 11-12-2014
13 ಕೇ ಇರಬಗೇರಾ LAQ/SR_06/2014_15 Dt: 11-12-2014 14 ಹುಲಿಗುಡ್ಡ LAQ/SR_4/2014_15 Dt: 06-08-2015
15 ಪರಂಪೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt: 03-09-2015 16 ಮಸರಕಲ್,ಕಾಕರಗಲ್ LAQ/SR_27/2014_15 Dt: 03-09-2015
17 ಚಿಕ್ಕಕೂಡಗಿ ಹಿರೇ ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 15-10-2015 18 ಮದರಕಲ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 29-10-2015
19 ಹಾಡಜಾಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_10/2015_16 Dt: 05-11-2015 20 ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_33/2015_16 Dt: 10-12-2015
21 ಗಣೆಖಾಹಾಳ LAQ/SR_38/2015_16 Dt: 10-12-2015 22 ಪರಾಪೂಎ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 17-12-2015
23 ವಗಡಂಬಳ್ಳಿ LAQ/SR_1/2015_16 Dt: 17-12-2015 24 ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_32/2015_16 Dt: 17-12-2015
25 ಗಾಗಲ್, ಗೂಗಲ್ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 24-12-2015 26 ಕುಂಬಾಹಾಳ LAQ/SR_30/2015_16 Dt: 31-12-2015
27 ಕೊತಿಗುಡ್ಡ ಮಿಯ್ಯಾಪೂರ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 31-12-2015 28 ಪರಾಪೂರ LAQ/SR_31/2015_16 Dt: 31-12-2015
29 ಹುಣಸಿಹಾಳಹುಡ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 31-12-2015 30 ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ LAQ/SR_20/2015_16 Dt: 07-01-2016
31 ಅರಶಣಗಿ LAQ/SR_12/2015_16 Dt: 14-01-2016 32 ಯರಡೊನಾ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 18-02-2016
33 ಚಂದ್ರಬಂಡೆLAQ/SR_19/2016_17 Dt: 23-06-2016 34 ಗಣಮೂರ LAQ/SR_21/2016_17 Dt: 23-06-2016
35 ಪೊತ್ಗಲ್ LAQ/SR_7/2016_17 Dt: 23-06-2016 36 ಕಟ್ಲಟರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt: 23-06-2016
37 ಕವಿತಾಳ ಪರಸಾಪೂರ LAQ/SR_13/2016_17 Dt: 14-07-2016 38 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ ಕವಿತಾಳ LAQ/SR_25/2015_16 Dt: 21-07-2016
39 ಹಿರೇ ಹಣಗಿ LAQ/SR_11/2016_17 Dt: 21-07-2016 40 ಕಲ್ಮಲಾ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 21-07-2016