ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_30/2013_14 Dt: 15-07-2014 2 ಮರಗೂರ LAQ/SR_08/2014_15 Dt: 24-07-2014
3 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿರೂಗಿ LAQ/SR_05/2013_14 Dt: 31-07-2014 4 ನಂದರಗಿ LAQ/SR_06/2014_15 Dt: 31-07-2014
5 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_07/2014_15 Dt: 31-07-2014 6 ತಾಂಬಾ LAQ/SR_38/2011_12 Dt: 18-09-2014
7 ಮಸಳಿ ಕೆಡಿ LAQ/SR_09/2014_15 Dt: 21-11-2014 8 ರೂಗಿ LAQ/SR_15/2013_14 Dt: 31-11-2014
9 ಗೋರನಾಳ LAQ/SR_29/2013_14 Dt: 18-12-2014 10 ಹಲಳ್ಳಿ LAQ/SR_14/2014_15 Dt: 18-12-2014
11 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_10/2014_15 Dt: 18-12-2014 12 ತೆನ್ನಿಹಾಳ LAQ/SR_19/2014_15 Dt: 05-02-2015
13 ಅಗರಖೇಡ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 04-03-2015 14 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_17/2014_15 Dt: 04-03-2015
15 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 10-06-2015 16 ಇಂಡಿ_ರೂಗಿ_ಸಾಲೋಟಗಿ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 10-06-2015
17 ರೂಗಿ_ಸಾಲೋಟಗಿ LAQ/SR_21/2014_15 Dt: 10-06-2015 18 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ LAQ/SR_25/2015_16 Dt:14-07-2015
19 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ LAQ/SR_16/2015_16 Dt: 14-07-2015 20 ಕೊಕಟನೂರ LAQ/SR_20/2015_16 Dt: 14-07-2015
21 ಮಣ್ಣೂರು LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 14-07-2015 22 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 22-07-2015
23 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 23-07-2015 24 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt: 23-07-2015
25 ಚೋರಗಿ, ಚೌಡಿಹಾಳ LAQ/SR_11/2015_16 Dt: 23-07-2015 26 ಚೌಡಿಹಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_06/2015_16 Dt: 23-07-2015
27 ಮುಲಸವಲಗಿ LAQ/SR_36/2015_16 Dt: 23-07-2015 28 ನೀವಲಖೇಡ, ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_27/2015_16 Dt: 23-07-2015
29 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_05/2015_16 Dt: 22-08-2015 30 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_10/2015_16 Dt: 22-08-2015
31 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 22-08-2015 32 ಜಯನಗರ,ಇಂಡಿ LAQ/SR_30/2015_16 Dt: 22-08-2015
33 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_31/2015_16 Dt: 22-08-2015 34 ಕೊಟಕನೂರ LAQ/SR_28/2015_16 Dt: 22-08-2015
35 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_29/2015_16 Dt: 29-08-2015 36 ಇಂಡಿ,ಅಹರಸಂಗ LAQ/SR_13/2015_16 Dt: 29-08-2015
37 ಜಯನಗರ,ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_42/2015_16 Dt: 29-08-2015 38 ಜಯನಗರ,ಸಾತಾಪೂರ LAQ/SR_39/2015_16 Dt: 29-08-2015
39 ವಸಂತನಗರ, ಇಂಡಿ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 29-08-2015 40 ವಸಂತನಗರ, ಇಂಡಿ, ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_41/2015_16 Dt: 29-08-2015
41 ವಿಜಯಪುರ LAQ/SR_18/2015_16 Dt: 29-08-2015 42 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 29-08-2015
43 ಕೊಟಕನೂರ,ಪುರದಾಳ,ಕೊರವಾಳ LAQ/SR_43/2015_16 Dt: 29-08-2015 44 ಗುಂದವಾನ LAQ/SR_32/2015_16 Dt: 15-09-2015
45 ರೂಗಿ LAQ/SR_17/2013_14 Dt: 15-09-2015 46 ಸಾಲೋಟಗಿ LAQ/SR_48/2015_16 Dt: 15-09-2015
47 ಸಾತಾಪೂರ, ಜಯನಗರ LAQ/SR_47/2015_16 Dt: 15-09-2015 48 ಮದರಿ, ಆಸಂಗಿಹಾಳ LAQ/SR_37/2015_16 Dt: 15-09-2015
49 ಮಣ್ಣೂರು LAQ/SR_46/2015_16 Dt: 15-09-2015 50 ಗೊರನಾಳ LAQ/SR_27/2013_14 Dt: 05-10-2015
51 ಜಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 05-10-2015 52 ಜಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_22/2015_16 Dt: 05-10-2015
53 ಸಾವಳಸಂಗ LAQ/SR_21/2015_16 Dt: 05-10-2015 54 ಸೊನಕನಳ್ಳಿ LAQ/SR_24/2015_16 Dt: 05-10-2015
55 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_49/2015_16 Dt: 05-10-2015 56 ಗೋಟ್ಯಾಳ LAQ/SR_09/2015_16 Dt: 06-10-2015
57 ಮರಗೂರ LAQ/SR_44/2015_16 Dt: 06-10-2015 58 ಮುಲಸವಲಗಿ LAQ/SR_52/2015_16 Dt: 06-10-2015
59 ಗಾಂಧಿನಗರ_ತಾಂಬಾ LAQ/SR_04/2014_15 Dt: 29-10-2015 60 ಗೊರರ್ನಾಳ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 29-10-2015
61 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_50/2015_16 Dt: 29-10-2015 62 ನಂದರಗಿ LAQ/SR_34/2015_16 Dt: 29-10-2015
63 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_51/2015_16 Dt: 17-11-2015 64 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_40/2015_16 Dt: 17-11-2015
65 ಹರ್ತಿ LAQ/SR_33/2015_16 Dt: 17-11-2015 66 ಮಣಂಕಲಗಿ LAQ/SR_45/2015_16 Dt: 17-11-2015
67 ನೆಹರುನಗರ LAQ/SR_14/2015_16 Dt: 17-11-2015 68 ಸಾತಾಪೂರ LAQ/SR_55/2015_16 Dt: 17-11-2015
69 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 17-11-2015 70 ಕೊರವಾರ,ವರ್ಕನಹಳ್ಳಿ,ಹಂದಿಗನೂರ,ಶಾಕಾಪೂರLAQ/SR_58/2015_16 Dt: 17-11-2015
71 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 15-12-2015 72 ಗಣಿಹಾರ LAQ/SR_90/2015_16 Dt: 15-12-2015
73 ಇಂಗಳಗಿ ನಿವಳಖೇಡ LAQ/SR_57/2015_16 Dt: 15-12-2015 74 ಗೊರನಾಳLAQ/SR_13/2014_15 Dt: 31-12-2015
75 ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ LAQ/SR_23/2015_16 Dt: 16-01-2016 76 ಕರವಿನಾಳ LAQ/SR_11/2014_15 Dt: 16-01-2016
77 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_60/2015_16 Dt: 20-02-2016 78 ಗೊರನಾಳ ರೂಗಿ LAQ/SR_16/2013_14 Dt: 26-02-2016
79 ಜಯನಗರ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_61/2015_16 Dt: 26-02-2016 80 ಸಾತಾಪೂರ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_62/2015_16 Dt: 26-02-2016
81 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_25/2015_16 Dt: 26-02-2016 82 ಬೊಳೆಗಾಂವ LAQ/SR_5/2013_14 Dt: 07-04-2016
83 ರೂಗಿ LAQ/SR_66/2015_16 Dt: 02-05-2016 84 ರೂಗಿ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_65/2015_16 Dt: 02-05-2016
85 ಹಿರೇ ರೂಗಿ ತಡವಲಗಾ ತೆನ್ನಿಹಾಳ LAQ/SR_64/2016_17 Dt: 13-05-2016 86 ರೂಗಿ LAQ/SR_01/2016_17 Dt: 13-05-2016
87 ರೂಗಿ LAQ/SR_63/2016_17 Dt: 13-05-2016 88 ಡಂಬಳ ಡವಳಾರ LAQ/SR_07/2016_17 Dt: 25-05-2016
89 ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ LAQ/SR_05/2016_17 Dt: 25-05-2016 90 ದೇವೂರ LAQ/SR_03/2016_17 Dt: 25-05-2016
91 ಹಂದಿಗನೂರ LAQ/SR_06/2016_17 Dt: 25-05-2016 92 ಸಾಳೊಟಗಿ LAQ/SR_11/2016_17 Dt: 25-05-2016
93 ರೂಗಿ LAQ/SR_17/2016_17 Dt: 04-06-2016 94 ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_02/2016_17 Dt: 04-06-2016
95 ಹಂಚಾಳಿLAQ/SR_26/2016_17 Dt:04-06-2016 96 ಕೊಂಡಗೂಳಿ LAQ/SR_25/2016_17 Dt:04-06-2016
97 ತಿಳಿಗೋಳ LAQ/SR_04/2016_17 Dt:04-06-2016 98 ಯಂಕಂಚಿ LAQ/SR_09/2016_17 Dt:04-06-2016
99 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_19/2016_17 Dt: 23-06-2016 100 ಡವಳಾರ LAQ/SR_33/2016_17 Dt:23-06-2016
101 ಗುಂಡಗಿ LAQ/SR_27/2016_17 Dt:23-06-2016 102 ಹಡಗಿನಾಳ LAQ/SR_30/2016_17 Dt:23-06-2016
103 ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_21/2016_17 Dt:23-06-2016 104 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_19/2016_17 Dt:23-06-2016
105 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_24/2016_17 Dt:23-06-2016 106 ಕೊರವಾರ LAQ/SR_18/2016_17 Dt:23-06-2016
107 ಮಣ್ಣೂರ LAQ/SR_31/2016_17 Dt:23-06-2016 108 ಶಾಖಾಪೂರ ಗುಬ್ಬೆವಾಡ LAQ/SR_32/2016_17 Dt:23-06-2016
109 ವರಕನಳ್ಳಿ LAQ/SR_20/2016_17 Dt: 23-06-2016 110 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_34/2016_17 Dt: 09-12-2016
111 ಕೆರೂಟಗಿ LAQ/SR_12/2016_17 Dt:28-12-2016 112 ಕೊರವಾರ LAQ/SR_22/2016_17 Dt:28-12-2016
113 ಸಿಂದಗಿ LAQ/SR_42/2016_17 Dt:28-12-2016 114