ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಚೊಂಡ LAQ/SR_81/2013_14 Dt: 14-07-2014 2 ಹಳ್ಳೂರ LAQ/SR_82/2013_14 Dt: 14-07-2014
3 ಕಿರಶ್ಯಾಳ LAQ/SR_104/2012_13 Dt: 15-07-2014 4 ಮಕಿಹಾಳ LAQ/SR_22/2014_15 Dt: 15-07-2014
5 ಮಹಲಬಗಾಯತ LAQ/SR_29/2014_15 Dt: 15-07-2014 6 ಮಲಘಾಣ LAQ/SR_19/2013_14 Dt: 31-07-2014
7 ಯರನಾಳ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 31-07-2014 8 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_14/2014_15 Dt: 31-07-2014
9 ತಮದಡ್ಡಿ LAQ/SR_27/2014_15 Dt: 31-07-2014 10 ಕೊಡಗನೂರ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 05-08-2014
11 ತಲೆವಾಡ LAQ/SR_18/2014_15 Dt: 05-08-2014 12 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_12/2014_15 Dt: 05-08-2014
13 ಹಡಲಗೇರಿ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 05-08-2014 14 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_48/2012_13 Dt: 05-08-2014
15 ಶಿರೋಳ LAQ/SR_35/2014_15 Dt: 05-08-2014 16 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ LAQ/SR_57/2014_15 Dt: 21-10-2014
17 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_13/2014_15 Dt: 18-08-2014 18 ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_17/2014_15 Dt: 21-08-2014
19 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_49/2014_15 Dt: 21-10-2014 20 ಯರನಾಳ LAQ/SR_51/2014_15 Dt: 21-10-2014
21 ಅರಷಣಗಿ LAQ/SR_09/2014_15 Dt: 13-11-2014 22 ದೇವಲಾಪೂರ LAQ/SR_57/2014_15 Dt: 13-11-2014
23 ಮಟ್ಟಿಹಾಳ LAQ/SR_08/2014_15 Dt: 13-11-2014 24 ನಿಡಗುಂದಿ LAQ/SR_55/2014_15 Dt: 13-11-2014
25 ವಂದಾಲ LAQ/SR_54/2014_15 Dt: 13-11-2014 26 ಯರನಾಳ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 13-11-2014
27 ಅರೆಮುರಾಳ LAQ/SR_67/2014_15 Dt: 13-11-2014 28 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_52/2014_15 Dt: 21-11-2014
29 ಬಾಬಾನಗರLAQ/SR_72/2014_15 Dt: 21-11-2014 30 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_79/2014_15 Dt: 21-11-2014
31 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_59/2014_15 Dt: 18-12-2014 32 ಕುರಬರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_39/2014_15 Dt: 18-12-2014
33 ನಾಗರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_38/2014_15 Dt: 18-12-2014 34 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_74/2014_15 Dt: 18-12-2014
35 ಲೋಟಗೇರಿ LAQ/SR_33/2014_15 Dt: 18-12-2014 36 ಹೆಗಡಿಹಾಳ LAQ/SR_117/2014_15 Dt: 18-12-2014
37 ಕಟಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_176/2014_15 Dt: 18-12-2014 38 ಉತ್ನಾಳ LAQ/SR_175/2014_15 Dt: 18-12-2014
39 ಚಬನೂರ LAQ/SR_58/2014_15 Dt: 30-12-2014 40 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಉನ್ನಿಬಾವಿ ವಂದಾಲ LAQ/SR_87/2014_15 Dt: 30-12-2014
41 ಜೀರಲಬಾವಿ LAQ/SR_83/2014_15 Dt: 09-01-2015 42 ಜಕ್ಕೇರಾಳ LAQ/SR_84/2014_15 Dt: 09-01-2015
43 ಮರಿಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_56/2014_15 Dt: 05-02-2015 44 ಮಜರೆಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_85/2014_15 Dt: 05-02-2015
45 ಮಡಿಕೇಶ್ವರ LAQ/SR_99/2014_15 Dt: 05-02-2015 46 ತಾಜಪೂರ ಪಿಎಮ್ LAQ/SR_53/2014_15 Dt: 05-02-2015
47 ಕೊಣ್ಣೂರು LAQ/SR_98/2014_15 Dt: 19-02-2015 48 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_102/2014_15 Dt: 19-02-2015
49

ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿLAQ/SR_15/2014_15 Dt: 04-03-2015

50 ದೇಗಿನಾಳ LAQ/SR_103/2014_15 Dt: 04-03-2015
51 ಡೋಣುರ LAQ/SR_96/2014_15 Dt: 04-03-2015 52 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_119/2014_15 Dt: 20-03-2015
53 ದುಡಿಹಾಳ LAQ/SR_71/2014_15 Dt: 20-03-2015 54 ಬಬಲಾದ LAQ/SR_115/2014_15 Dt: 20-04-2015
55 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_109/2014_15 Dt: 20-04-2015 56 ಗೊನಾಳ LAQ/SR_94/2014_15 Dt: 20-04-2015
57 ಮುತ್ತಿಹಾಳ LAQ/SR_106/2014_15 Dt: 20-04-2015 58 ಸಿದ್ದನಾಥ LAQ/SR_95/2014_15 Dt: 20-04-2015
59 ಡೊಂಡಕಡು LAQ/SR_113/2014_15 Dt: 29-04-2015 60 ಹರನಾಳ LAQ/SR_107/2014_15 Dt: 29-04-2015
61 ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_125/2014_15 Dt: 29-04-2015 62 ನಾಗೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt: 29-04-2015
63 ಶಿವಪೂರ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 29-04-2015 64 ಜಲಪೂರ LAQ/SR_105/2014_15 Dt:05-05-2015
65 ಮಾರಡಗಿ LAQ/SR_100/2014_15 Dt: 12-05-2015 66 ಮಸಬಿನಾಳ LAQ/SR_73/2014_15 Dt: 12-05-2015
67 ಹಡಗಿನಾಳ LAQ/SR_82/2014_15 Dt: 12-05-2015 68 ಮೂಕಿಹಾಳ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 12-05-2015
69 ನಾಲತವಾಡ LAQ/SR_121/2014_15 Dt: 12-05-2015 70 ಟಕ್ಕಳಕಿ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 12-05-2015
71 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳLAQ/SR_04/2015_16 Dt: 22-05-2015 72 ನಾಲತವಾಡ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 22-05-2015
73 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_12/2015_16 Dt: 22-05-2015 74 ನಿಡಗುಂದಿ LAQ/SR_118/2014_15 Dt: 10-06-2015
75 ಅಡವಿಹುಲಗಬಾಳ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 10-06-2015 76 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_110/2014_15 Dt: 10-06-2015
77 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_111/2014_15 Dt: 10-06-2015 78 ಹಗರಗೊಂಡ LAQ/SR_112/2014_15 Dt: 10-06-2015
79 ಜಕ್ಕೆರಾಳ LAQ/SR_32/2015_16 Dt: 10-06-2015 80 ಜಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_33/2015_16 Dt: 10-06-2015
81 ಅರ್ಜುಣಗಿ LAQ/SR_37/2015_16 Dt: 10-06-2015 82 ಗುಣದಾಳ LAQ/SR_36/2015_16 Dt: 10-06-2015
83 ಕೊಡಬಾಗಿ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 10-06-2015 84 ದೇವರ ಹುಲಗಬಾಳ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 25-06-2015
85 ಗೋನಾಳ ಎಸ್ ಎಚ್ LAQ/SR_06/2015_16 Dt: 25-06-2015 86 ಹುಲ್ಲೂರ LAQ/SR_02/2014_15 Dt: 25-06-2015
87 ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_42/2015_16 Dt: 25-06-2015 88 ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_104/2014_15 Dt: 25-06-2015
89 ಕ್ಯಾತನಡೋಣಿ LAQ/SR_108/2014_15 Dt: 25-06-2015 90 ದೇವರಗೇಣ್ಣೂರ LAQ/SR_1_117/2014_15 Dt: 25-06-2015
91 ಸುತಗುಂಡಿ LAQ/SR_57/2015_16 Dt: 23-07-2015 92 ದೇವರಗೇಣ್ಣೂರ LAQ/SR_2_117/2014_15 Dt: 29-07-2015
93 ಬಳೂತಿ LAQ/SR_37/2014_15 Dt: 30-07-2015 94 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_39/2014_15 Dt: 30-07-2015
95 ಗುಡದಿನ್ನಿ LAQ/SR_48/2014_15 Dt: 30-07-2015 96 ಹಲಗಣಿ LAQ/SR_22/2015_16 Dt: 30-07-2015
97 ಕಾಖಂಡಕಿ LAQ/SR_25/2015_16 Dt: 30-07-2015 98 ಕೊಡಬಾಗಿ LAQ/SR_23/2015_16 Dt: 30-07-2015
99 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ LAQ/SR_2_26/2015_16 Dt: 30-07-2015 100 ಮದಗುಂಕಿ LAQ/SR_28/2015_16 Dt: 30-07-2015
101 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_31/2015_16 Dt: 30-07-2015 102 ಶೇಗೂಣಸಿLAQ/SR_24/2015_16 Dt: 30-07-2015
103 ತಾಜಪೂರ ಪಿ ಎಮ್ LAQ/SR_27/2015_16 Dt: 30-07-2015 104 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_21/2015_16 Dt: 31-07-2015
105 ಹಳೆ ರೊಳ್ಳಿ LAQ/SR_58/2014_15 Dt: 17-08-2015 106 ತೆಲಗಿ LAQ/SR_38/2015_16 Dt: 17-08-2015
107 ಅಡವಿಸೋಮನಾಳ LAQ/SR_56/2015_16 Dt: 17-08-2015 108 ಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_3/2014_15 Dt: 17-08-2015
109 ಶಿರಬೂರ LAQ/SR_63/2014_15 Dt: 17-08-2015 110 ಗಣಿ LAQ/SR_101/2015_16 Dt: 22-08-2015
111 ಮಾದನಾಳ LAQ/SR_40/2015_16 Dt: 22-08-2015 112 ಶಿರೋಳ LAQ/SR_41/2014_15 Dt: 22-08-2015
113 ಕುರುಬರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_59/2015_16 Dt: 29-08-2015 114 ಮುಳವಾಡ LAQ/SR_69/2014_15 Dt: 29-08-2015
115 ತಡಲಗಿ LAQ/SR_34/2015_16 Dt: 29-08-2015 116 ಬಳೂತಿ LAQ/SR_76/2015_16 Dt: 08-09-2015
117 ಚರ್ಚಿನಕಲ್ LAQ/SR_68/2014_15 Dt: 08-09-2015 118 ಶಿರೋಳ LAQ/SR_122/2014_15 Dt: 08-09-2015
119 ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ LAQ/SR_75/2015_16 Dt: 08-09-2015 120 ದಿಂಡವಾರ LAQ/SR_66/2015_16 Dt: 15-09-2015
121 ಹಾಲಿಹಾಳ LAQ/SR_74/2015_16 Dt: 15-09-2015 122 ಹುಲಬೆಂಚಿ LAQ/SR_64/2015_16 Dt: 15-09-2015
123 ಇವಣಗಿ LAQ/SR_73/2015_16 Dt: 15-09-2015 124 ನಾಗೂರ LAQ/SR_72/2015_16 Dt: 15-09-2015
125 ರಬಿನಾಳ LAQ/SR_65/2015_16 Dt: 15-09-2015 126 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_71/2015_16 Dt: 15-09-2015
127 ಹಳೆ ರೋಳ್ಳಿ LAQ/SR_46/2015_16 Dt: 05-10-2015 128 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_53/2015_16 Dt: 05-10-2015
129 ನಾಗರಾಳ_ಡೋಣಿ LAQ/SR_50/2015_16 Dt: 05-10-2015 130 ನಾಗವಾಡ LAQ/SR_55/2015_16 Dt: 05-10-2015
131 ಬಳಬಟ್ಟಿ LAQ/SR_61/2014_15 Dt: 05-10-2015 132 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_53/2015_16 Dt: 06-10-2015
133 ಶಿವಣಗಿ LAQ/SR_54/2015_16 Dt: 06-10-2015 134 ಮಣ್ಣೂರು LAQ/SR_54/2015_16 Dt: 15-10-2015
135 ಹಂಗರಗಿ LAQ/SR_79/2015_16 Dt: 29-10-2015 136 ಮಹಲಬಾಗಾಯತ LAQ/SR_90/2015_16 Dt: 15-12-2015
137 ಮಹಲಬಾಗಾಯತ LAQ/SR_91/2015_16 Dt: 15-12-2015 138 ಉಕುಮನಾಳ LAQ/SR_78/2015_16 Dt: 15-12-2015
139 ಗುಡದಿನ್ನಿ LAQ/SR_07/2010_11 Dt: 16-01-2016 140 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_187/2015_16 Dt: 16-01-2016
141 ತಿಗಣಿಬಿದರಿ LAQ/SR_83/2015_16 Dt: 16-01-2016 142 ವಂದಾಲ LAQ/SR_14/2015_16 Dt: 29-01-2016
143 ವಂದಾಲ LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 29-01-2016 144 ಕುಂಟೋಜಿ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 29-01-2016
145 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ LAQ/SR_117/2015_16 Dt: 20-02-2016 146 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ LAQ/SR_118/2015_16 Dt: 20-02-2016
147 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ LAQ/SR_127/2014_15 Dt: 20-02-2016 148 ಮಸಬಿನಾಳ LAQ/SR_116/2015_16 Dt: 20-02-2016
149 ಮುಳವಾಡ LAQ/SR_108/2015_16 Dt: 20-02-2016 150 ಮಧುಭಾವಿ LAQ/SR_111/2015_16 Dt: 20-02-2016
151 ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ LAQ/SR_113/2015_16 Dt: 30-03-2016 152 ಜಂಗಮ ಮುರನಾಳ LAQ/SR_104/2015_16 Dt: 02-05-2016
153 ದೂದಿಹಾಳ LAQ/SR_100/2015_16 Dt: 02-05-2016 154 ಹೊನ್ನಟಗಿ LAQ/SR_131/2015_16 Dt: 02-05-2016
155 ಕಾಗ್ಗೋಡ LAQ/SR_135/2015_16 Dt: 02-05-2016 156 ಕಾರಜೋಳ LAQ/SR_101/2015_16 Dt: 02-05-2016
157 ಕಾರಜೋಳ LAQ/SR_109/2015_16 Dt: 02-05-2016 158 ಕಾವಲಗಿ LAQ/SR_132/2015_16 Dt: 02-05-2016
159 ಕಾಖಂಡಕಿ LAQ/SR_110/2015_16 Dt: 02-05-2016 160 ಕುಮಟಗಿ LAQ/SR_133/2015_16 Dt: 02-05-2016
161 ಮಧುಭಾವಿ LAQ/SR_134/2015_16 Dt: 02-05-2016 162 ಮಮದಾಪೂರ LAQ/SR_138/2015_16 Dt: 02-05-2016
163 ಉತ್ನಾಳ LAQ/SR_80/2015_16 Dt: 13-05-2016 164 ಬುರುಣಾಪೂರ LAQ/SR_115/2015_16 Dt:13-05-2016
165 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_86/2015_16 Dt: 15-05-2016 166 ಹಿಟ್ನಹ್ಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_121/2015_16 Dt:25-05-2016
167 ಮದ್ದಭಾವಿ LAQ/SR_120/2015_16 Dt: 25-05-2016 168 ಮದಗುಣಕಿ LAQ/SR_01/2016_17 Dt: 25-05-2016
169 ಯರನಾಳ LAQ/SR_05/2016_17 Dt: 04-06-2016 170 ಶೇಗುಣಸಿ LAQ/SR_03/2016_17 Dt:04-06-2016
171 ಅಹೇರಿ LAQ/SR_23/2016_17 Dt:13-06-2016 172 ಉನ್ನಿಬಾವಿ LAQ/SR_137/2015_16 Dt: 23-06-2016
173 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಸಿ LAQ/SR_03/2014_15 Dt: 23-06-2016 174 ಭಾಗನಗರ LAQ/SR_2/2016_17 Dt: 23-06-2016
175 ಉನ್ನಿಬಾವಿ LAQ/SR_62/2014_15 Dt: 23-06-2016 176 ಅಹೇರಿ LAQ/SR_29/2016_17 Dt:23-06-2016
177 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_28/2016_17 Dt: 23-06-2016 178 ದೇಗಿನಾಳ LAQ/SR_18/2016_17 Dt: 29-06-2016
179 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ LAQ/SR_17/2016_17 Dt: 29-06-2016 180 ಕಬಕಡ್ಡಿ LAQ/SR_102/2015_16 Dt: 29-06-2016
181 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_21/2016_17 Dt: 29-06-2016 182 ಮಲಘಾನ LAQ/SR_20/2016_17 Dt: 29-06-2016
183 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_16/2016_17 Dt: 29-06-2016 184 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_07/2016_17 Dt: 29-06-2016
185 ಸಿದ್ಧನಾಥ LAQ/SR_115/2015_16 Dt: 29-06-2016 186 ಯರನಾಳ LAQ/SR_08/2016_17 Dt: 29-06-2016
187 ಯರನಾಳ LAQ/SR_15/2016_17 Dt: 29-06-2016 188 ಕೋಳುರು LAQ/SR_90/2014_15 Dt: 29-06-2016
189 ಕಟಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_36/2015_16 Dt:29-06-2016 190 ಯಲವಾರ LAQ/SR_119/2015_16 Dt: 02-07-2016
191 ಕುಡಗಿ LAQ/SR_33/2016_17 Dt: 01-10-2016 192 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_31/2016_17 Dt: 01-10-2016
193 ತಳೆವಾಡ LAQ/SR_32/2016_17 Dt: 01-10-2016 194 ಜಟ್ಟಗಿ ಚುಲುಮಿ LAQ/SR_165/2014_15 Dt: 01-10-2016
195 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_124/2015_16 Dt: 22-11-2016 196 ಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_29/2016_17 Dt: 22-11-2016
197 ಮಸಬಿನಾಳ LAQ/SR_30/2016_17 Dt: 22-11-2016 198 ಸೊಮನಾಳ LAQ/SR_107/2015_16 Dt: 22-11-2016
199 ಜಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_40/2016_17 Dt: 09-12-2016 200 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_50/2016_17 Dt:28-12-2016
201 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_58/2016_17 Dt: 06-01-2017 202 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_60/2016_17 Dt: 06-01-2017
203 ತಳೆವಾಡ LAQ/SR_59/2016_17 Dt: 06-01-2017 204 ತಿಗಣಿಬಿದರಿLAQ/SR_49/2016_17 Dt: 06-01-2017
205 ಉತ್ನಾಳ LAQ/SR_61/2016_17 Dt: 06-01-2017 206 ಬಸರಖೊಡ LAQ/SR_46/2016_17 Dt: 25-01-2017
207 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_11/2016_17 Dt:25-01-2017 208 ನಿಡೋಣಿ LAQ/SR_12/2016_17 Dt: 25-01-2017