ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತೆಗ್ಗಿ LAQ/SR_04/2014_15 Dt: 06/09/2014 2 ಬುದಿಹಾಳ ಎಸ ಜಿ LAQ/SR_25/2013_14 Dt: 09/11/2014
3 ಚೌಡಾಪೂರ LAQ/SR_20/2013_14 Dt: 15/11/2014 4 ಗೋವಿನದಿನ್ನಿ LAQ/SR_18/2013_14 Dt: 05/11/2014
5 ಯಳ್ಳಿಗಿತ್ತಿ LAQ/SR_38/2013_14 Dt: 05/11/2014 6 ಬಾದರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_14/2013_14 Dt: 05/11/2014
7 ಬಾವಲೆತ್ತಿ LAQ/SR_22/2013_14 Dt: 15/11/2014 8 ಬೀಳಗಿ LAQ/SR_13/2013_14 Dt: 25/11/2014
9 ಗುಡದಿನ್ನಿ LAQ/SR_34/2013_14 Dt: 22/11/2014 10 ಲಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆ LAQ/SR_39/2014_15 Dt: 26/11/2014
11 ಸಿದ್ದಾಪೂರ LAQ/SR_08/2014_15 Dt: 14/01/2015 12 ಹದರಿಹಾಳ LAQ/SR_15/2013_14 Dt: 30/01/2015
13 ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_17/2013_14 Dt: 31/01/2015 14 ಶಿರಗುಪ್ಪಿ LAQ/SR_21/2013_14 Dt: 30/01/2015
15 ತೆಗ್ಗಿ LAQ/SR_40/2013_14 Dt: 31/01/2015 16 ಯತ್ನಟ್ಟಿ LAQ/SR_16/2013_14 Dt: 31/01/2015
17 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ಆರ್ LAQ/SR_10/2014_15 Dt: 31/01/2015 18 ಚಿಕ್ಕ ಆಲಗುಂಡಿ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 31/03/2015
19 ಢವಳೇಶ್ವರ LAQ/SR_19/2013_14 Dt: 31/03/2015 20 ಗುಳಬಾಳ LAQ/SR_21/2014_15 Dt: 31/03/2015
21 ರಬಕವಿ LAQ/SR_32/2013_14 Dt: 31/03/2015 22 ಸುನಗ LAQ/SR_12/2014_15 Dt: 31/03/2015
23 ಟಕ್ಕಳಕಿ LAQ/SR_11/2014_15 Dt: 31/03/2015 24 ತೋಳಮಟ್ಟಿ LAQ/SR_24/2014_15 Dt: 31/03/2015
25 ಅನಗವಾಡಿ LAQ/SR_04/2015_16 Dt: 30/04/2015 26 ಮನ್ನಿಕೇರಿLAQ/SR_03/2015_16 Dt: 30/04/2015
27 ಬಳ್ಳೂರ LAQ/SR_35/2013_14 Dt: 26/06/2015 28 ಬೀರಕಬ್ಬಿ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 30/06/2015
29 ಕಾತರಕಿ LAQ/SR_05/2015_16 Dt: 30/06/2015 30 ಟಕ್ಕಳಕಿ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 26/06/2015
31 ಗುಳಬಾಳ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 17/07/2015 32 ಚಿಕ್ಕ ಹಂಚಿನಾಳ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 31/08/2015
33 ಗಿರಿಗಾಂವ LAQ/SR_10/2015_16 Dt: 31/07/2015 34 ಗಿರಿಸಾಗರ LAQ/SR_12/2015_16 Dt: 31/08/2015
35 ಹೆರಕಲ್ LAQ/SR_41/2013_14 Dt: 31/07/2015 36 ಕುಂದರಗಿ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 31/08/2015
37 ಮುಂಡಗನೂರ LAQ/SR_09/2015_16 Dt: 31/07/2015 38 ಸೊನ್ನ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 31/07/2015
39 ಸುನಗ LAQ/SR_03/2012_13 Dt: 03/09/2015 40 ತೆಗ್ಗಿ LAQ/SR_19/2014_15 Dt: 05/09/2015
41 ಗಿರಿಸಾಗರ LAQ/SR_07/2012_13 Dt: 14/09/2015 42 ಹೆರಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ LAQ/SR_129/2015_16 Dt: 05/10/2015
43 ಕಾತರಕಿ LAQ/SR_26/2013_14 Dt: 14/09/2015 44 ಸಿದ್ದಾಪೂರ LAQ/SR_18/2014_15 Dt: 02/01/2011
45 ಬೀಳಗಿ LAQ/SR_18/2015_16 Dt: 28/03/2016 46