ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಂ 11(1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹುನಗುಂದ LAQ/SR_241/2014_15 Dt: 14-07-2014 2 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_242/2014_15 Dt: 14-07-2014
3 ಕಲಾದಗಿ LAQ/SR_246/2014_15 Dt: 05-08-2014 4 ಕಲಾದಗಿ LAQ/SR_246/2014_15 Dt: 05-08-2014
5 ಹಿರೇಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_251/2014_15 Dt: 21-10-2014 6 ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪLAQ/SR_249/2014_15 Dt: 21-10-2014
7 ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_250/2014_15 Dt: 21-10-2014 8 ತುರಮರಿ LAQ/SR_244/2014_15 Dt: 21-10-2014
9 ಬಂದಕೇರಿ LAQ/SR_253/2014_15 Dt: 21-10-2014 10 ಜಲಗೇರಿ LAQ/SR_252/2014_15 Dt: 21-10-2014
11 ಯರಗೊಪ್ಪLAQ/SR_255/2014_15 Dt: 21-10-2014 12 ಹಾವರಗಿ LAQ/SR_199/2012_13 Dt: 30-12-2014
13 ಬೆಳಗಲ್ LAQ/SR_167/2013_14 Dt: 09-01-2015 14 ಬೆಣ್ಣೂರ LAQ/SR_256/2014_15 Dt: 05-02-2015
15 ಬೇವೂರ LAQ/SR_271/2014_15 Dt: 04-03-2015 16 ಬೇವೂರ LAQ/SR_271/2014_15 Dt:04-03-2015
17 ಬೇವೂರ LAQ/SR_60/2013_14 Dt:29-04-2015 18 ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ LAQ/SR_273/20134_15 Dt: 12-05-2015
19 ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ LAQ/SR_01/2014_15 Dt: 17-06-2015 20 ನಿರಬೂದಿಹಾಳ LAQ/SR_254/2014_15 Dt: 17-06-2015
21 ನಿರಬೂದಿಹಾಳ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 17-06-2015 22 ಬೇವೂರ LAQ/SR_182/2013_14 Dt:14-07-2015
23 ಗಂಗೂರ LAQ/SR_166/2013_14 Dt:24-07-2015 24 ಕೇಸರಬಾವಿ LAQ/SR_03/2015_15 Dt:30-07-2015
25 ಬಸರಕಟ್ಟಿ LAQ/SR_04/2015_16 Dt:22-08-2015 26 ಕಡಿವಾಳ,ಇನಾಂ LAQ/SR_05/2015_16 Dt:15-09-2015
27 ಮರೋಳ LAQ/SR_06/2015_16 Dt:15-09-2015 28 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_07/2015_16 Dt:15-10-2015
29 ಬಲಕುಂದಿ LAQ/SR_16/2015_16 Dt:15-12-2015 30 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_13/2015_16 Dt:15-12-2015
31 ಬಿಂಜರವಾಡಗಿ LAQ/SR_10/2015_16 Dt:15-12-2015 32 ಹೆರೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:15-12-2015
33 ಹೆರೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:15-12-2015 34 ಅಮರಾವತಿ LAQ/SR_12/2015_16 Dt:16-01-2016
35 ಹುನಗುಂದ LAQ/SR_18/2015_16 Dt:16-01-2016 36 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt:16-01-2016
37 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_08/2015_16 Dt:29-01-2016 38 ಚಿನ್ನಾಪೂರ LAQ/SR_14/2015_16 Dt:29-01-2016
39 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_09/2015_16 Dt:26-02-2016 40 ಬಂದಕೇರಿ LAQ/SR_253/2014_15 Dt:20-02-2016
41 ಹಗೆದಾಳ LAQ/SR_15/2015_16 Dt:30-03-2016 42 ಅಮರಾವತಿ LAQ/SR_38/2015_16 Dt:02-05-2016
43 ಬಿಂಜರವಾಡಗಿ LAQ/SR_24/2015_16 Dt:02-05-2016 44 ಚಟ್ನಿಹಾಳ LAQ/SR_37/2015_16 Dt:02-05-2016
45 ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ LAQ/SR_41/2015_16 Dt:02-05-2016 46 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ LAQ/SR_22/2015_16 Dt:02-05-2016
47 ಕಡಿವಾಳ_ಇನಾಂ LAQ/SR_23/2015_16 Dt:02-05-2016 48 ಕೇಸರಭಾವಿ LAQ/SR_42/2015_16 Dt:02-05-2016
49 ನಿಡಸನೂರ LAQ/SR_37/2015_16 Dt:02-05-2016 50 ರಾಮವಾಡಗಿ LAQ/SR_39/2015_16 Dt:02-05-2016
51 ತುಂಬಾ LAQ/SR_40/2015_16 Dt:02-05-2016 52 ಜಲಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_44/2015_16 Dt:25-05-2016
53 ಹಾವರಗಿ LAQ/SR_20/2015_16 Dt:04-06-2016 54 ಕೌಜಗನೂರ LAQ/SR_19/2015_16 Dt:04-06-2016
55 ಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_21/2015_16 Dt:29-06-2016 56 ಹುನಗುಂದ LAQ/SR_5/2015_16 Dt:22-11-2016
57 ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ LAQ/SR_43/2015_16 Dt:22-11-2016 58 ಕಟಗೂರ LAQ/SR_12/2016_17 Dt:24-12-2016