ಮುಚ್ಚಿ

ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಆಯುಕ್ತರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 085354-235462, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂ: 08354-235459
2 ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 085354-235063, ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂ: 08354-235064
3 ಉಪ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 085354-235065
4 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 08354-235149
5 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 08354-235069
  ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು  
6 ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪು&ಪು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 085354-235105
7 ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪು&ಪು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಜಮಖಂಡಿ _____
  ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು  
8 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 085354-235107
9 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 085354-235106
10 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ, ಬಾಗಲಕೋಟ ________
11 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಬೀಳಗಿ 08425-200483
12 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಬೀಳಗಿ ________
13 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಜಮಖಂಡಿ ಕಛೇರಿ ಸಂ: 08353-221362
14 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಜಮಖಂಡಿ ________
15 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಇಂಡಿ 085359-225306
16 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಆಲಮಟ್ಟಿ 08426-281024
17 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ______
18 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ದೇವದುರ್ಗ 08537-257556
19 ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ 08479-222057
  ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  
20 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 085354-235267
21 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ, ಬಾಗಲಕೋಟ ______
22 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಬೀಳಗಿ 0825-275327
23 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಜಮಖಂಡಿ ________
24 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಆಲಮಟ್ಟಿ 08426-281013
25 ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನಾರಾಯಣಪೂರ ______
  ಅಭಿಯಂತರರು  
26 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪು&ಪು ವೃತ್ತ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಬಾಗಲಕೋಟ 08354-222413
27 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ನಂ:2, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಆಲಮಟ್ಟಿ 08426-281049
28 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ನಂ:3, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಜಮಖಂಡಿ 08353-221178
29 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ನಂ:4, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 08354-236015
30 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪು&ಪು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಕಛೇರಿ ಸಂ: 08354-235071
     
31 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:4, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ______
32 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:5, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಬೀಳಗಿ ______
33 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:6, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಕೋಲ್ಹಾರ ______
34 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:7, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 08354-233529
35 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:8, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಜಮಖಂಡಿ 08354-233529
36 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:9, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ 08354-244110
37 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:10, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ನಾರಾಯಣಪೂರ 08354-244110
38 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಂ:11, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ, ಮುಧೋಳ ______