ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಸೂಡಂಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-26 ದಿನಾಂಕ:05-11-2020 2 ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/17/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-17-08 ದಿನಾಂಕ:12-11-2020
3 ಸೂಡಂಬಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 4-13 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020 4 ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-28 ದಿನಾಂಕ:31-12-2020
    2021  
1 ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/56/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-09 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 2 ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/49/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-04-04 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021
3 ಗಿಲಗಿನಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/48/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-06-08 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 4 ಹಳ್ಳಯಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/54/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-06 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021
5 ಹಿರೇಕಬ್ಬಾರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/53/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-09 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 6 ಕೋಡಮಗ್ಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/51/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-19-08 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021
7 ಮೇದೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/55/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-28-08 ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 8 ನಿಡನೇಗಿಲ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/60/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-30 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021
9 ಪುರದಕೇರಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/50/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-04 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 10 ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/57/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-18-08 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021
11 ವರಹ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/62/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-14-12 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 12 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/53/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-14 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021
13 ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಎಂ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/52/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-32 ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 14 ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-22 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021
15 ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-23 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 16 ಹಿರೇಅಣಜಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-16-04 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
17 ಧಮ್ಮಿಹಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-30 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 18 ಧೂಳಿಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-29 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021
19 ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/68/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-01-11 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021 20 ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/67/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-12-08 ದಿನಾಂಕ:18-10-2021
    2022  
1 ದಿಡಗೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-15-08 ದಿನಾಂಕ:22-02-2022 2 ಕಮ್ಮೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2019-520 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-03-12 ದಿನಾಂಕ:22-02-2022
3 ಕೆಂಚಾರಗಟ್ಟಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/24/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-00 ದಿನಾಂಕ:22-02-2022 4 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಎಂ.ಎಂ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-30 ದಿನಾಂಕ:22-02-2022
5 ಚಿಕ್ಕಣಜಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-33 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 6 ಹಿರೇಅಣಜಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-20 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022
7 ಮತ್ತೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-18 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 8 ಮತ್ತೂರು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 08-26 ದಿನಾಂಕ:10-05-2022
    2023  
1 ಬೀರನಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-111/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-20-12 ದಿನಾಂಕ:19-04-2023 2 ಚಿಕ್ಕಣಜಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಎಸ್.ಆರ್-121/2021-22 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-36-08 ದಿನಾಂಕ:22-05-2023