ಮುಚ್ಚಿ

ಇಲಕಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ 18

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮಲಗಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1231 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 & ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್.ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1238 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 2 ಹೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1233 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021
3 ಚಟ್ನಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/165 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021, ತುಂಬ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/168 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021, ಕೇಸರಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/169 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 & ಗೋಪಸಾನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/170 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 4 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/276 ದಿನಾಂಕ:20-05-2021
5 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/352 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021 6 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/746 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
7 ತುಂಬ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2021-22/1075 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಹಿರೇಹುನಕುಂಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1080 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021 8