ಮುಚ್ಚಿ

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(1),(2)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಗರಖೇಡ LAQ/SR_16/2014_15 Dt:25/07/2016 2 ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ ರೂಗಿ LAQ/SR_05/2014_15 Dt:30/07/2016
3 ಗೊರನಾಳ LAQ/SR_29/2013_14 Dt:25/07/2016 4 ಇಂಡಿ LAQ/SR_18/2015_16 Dt:04/08/2016
5 ಇಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt:23/07/2016 6 ನಂದರಗಿ LAQ/SR_06/2015_16 Dt:25/07/2016
7 ರೂಗಿ LAQ/SR_38/2015_16 Dt:30/07/2016 8 ತಾಂಬಾ LAQ/SR_02/2014_15 Dt:18/07/2016
9 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_30/2013_14 Dt:15/06/2016 10 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_14/2014_15 Dt:06/07/2016
11 ಮಸಳಿ ಕೆಡಿ LAQ/SR_09/2014_15 Dt:02/07/2016 12 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_19/2015_16 Dt:02/07/2016
13 ಚೊರಗಿ ಚೌಡಿಹಾಳ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:03/06/2016 14 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_17/2015_16 Dt:31/08/2016
15 ರೂಗಿ LAQ/SR_03/2015_16 Dt:26/11/2016 16 ರೂಗಿ LAQ/SR_15/2014_15 Dt:07/11/2016
17 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/01/2016-17 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 18 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/16/2013-14 ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
19 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/17/2016-17 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 20 ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR/23/2015-16 ದಿನಾಂಕ:17-03-2018
21 ತೆನಿಹಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/25/2013-14 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 22 ಅಹಿರಸಂಗ, ಇಂಡಿ ಸಂ:LAQ/SR/46/2016-17 (LAQ/SR/13/2015-16) ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
23 ಚೋರಗಿ & ಚೌಡಿಹಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/47/2016-17 (LAQ/SR/11/2015-16) ದಿನಾಂಕ:01-09-2018 24 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/50/2016-17 (LAQ/SR/03/2015-16) ದಿನಾಂಕ:30-08-2018
25 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/61/2015-16 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018 26 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/62/2015-16 ದಿನಾಂಕ:23-05-2018
27 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/63/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-05-2018 28 ಹಿರೇರೂಗಿ, ತಡವಲಗಾ & ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR/64/2015-16 (LAQ/SR/01/2013-14/07/2013-14) ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
29 ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/65/2015-16 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 30 ರೂಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/66/2015-16 ದಿನಾಂಕ:05-03-2018
31 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಆಕಂ/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-36/2018-19/1053 ದಿನಾಂಕ:20-10-2019