ಮುಚ್ಚಿ

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(6)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಗರಖೇಡ LAQ/SR_70/2016_17 Dt:26/04/2016 2 ಗೊರನಾಳ LAQ/SR_67/2016_17 Dt:26/04/2016
3 ಹಾಲಳ್ಳಿ LAQ/SR_65/2015_16 Dt:26/04/2016 4 ಮಸಳಿ LAQ/SR_68/2016_17 Dt:26/04/2016
5 ತಾಂಬಾ LAQ/SR_64/2016_17 Dt:26/04/2016 6 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_39/2016_17 Dt:26/04/2016
7 ಇಂಡಿ LAQ/SR_146/2016_17 Dt:02/07/2016 8 ಇಂಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_144/2016_17 Dt:02/07/2016
9 ರೂಗಿ LAQ/SR_145/2016_17 Dt:02/07/2016 10 ಚೌಡಿಹಾಳ ಚೋರಗಿ LAQ/SR_36/2016_17 Dt:30/06/2016
11 ಇಂಡಿ ಅಹಿರಸಂಗ LAQ/SR_35/2016_17 Dt:27/07/2016 12 ರೂಗಿ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_228/2016_17 Dt:27/07/2016
13 ರೂಗಿ ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_42/2016_17 Dt:22/07/2016 14 ವರ್ನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_49/2016_17 Dt:13/08/2016
15 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_44/2016_17 Dt:03/08/2016 16 ರೂಗಿ ಸಾಳೋಟಗಿ295
17 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ 1 18 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ 2
19 ಚೋರಗಿ 20 ಚೌಡಿಹಾಳ
21 ಹಂಜಗಿ 22 ಸಾಳೋಟಗಿ
23 ವಸಂತನಗರ 24 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ94
25 ಹಂಜಗಿ113 26 ಜಯನಗರ112
27 ಜಯನಗರ114 28 ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ
29 ಚಿಕ್ಕಬೆವನೂರ 30 ಚಿಕ್ಕಬೆವನೂರ cr32
31 ಗೊಟ್ಯಾಳ 32 ಹಿರೆರೂಗಿ ತಡವಲಗಾ ತೆನ್ನಹಳ್ಳಿ
33 ಮನಕಲಗಿ 34 ಮಾರಗುರ
35 ನಂದರಗಿ 36 ನೆಹರುನಗರ
37 ವಸಂತನಗರ cr20 38 ವಸಂತನಗರ cr23
39 ವಸಂತನಗರ cr30 40 ಝಳಕಿ