ಮುಚ್ಚಿ

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 23 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರೂಗಿ, ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ) LAQ/SR_16/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-06/2018-19 ದಿನಾಂಕ 18-08-2018