ಮುಚ್ಚಿ

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-08/2018-19/848 ದಿನಾಂಕ:05-11-2018 2 ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಬಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-14/2018-19/1144 ದಿನಾಂಕ:11-02-2019
3 ದೇವರನಿಂಬರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-17/2018-19/1146 ದಿನಾಂಕ:06-02-2019 4 ಸೋನಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-24/2018-19/1021 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018
5 ಸಂಖ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-18/2018-19/1022 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018 6 ಮರಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-02/2018-19/ ದಿನಾಂಕ:12-12-2018
7 ಕೊಳೂರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-26/2018-19/1023 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018 8 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-26/2018-19/1024 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018
9 ರೂಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-34/2017-18/1025 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018 10 ಜೀರಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-23/2018-19/1026 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018
11 ಕೊಳೂರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-25/2018-19/1027 ದಿನಾಂಕ:28-12-2018 12 ಹೊರ್ತಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-65/2017-18/222 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017
13 ಸೋನಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-67/2017-18/224 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017 14 ಸಾವಳಸಂಗ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-68/2017-18/225 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017
15 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-36/2018-19 ದಿನಾಂಕ:10-10-2019 16 ಗೋರನಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-68/2019-20/786 ದಿನಾಂಕ:09-09-2019
17 ರೂಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-90/2018-19/823 ದಿನಾಂಕ:18-08-2019 18 ನಂದರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-77/2018-19/956 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
19 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-21/2018-19/959 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019 20 ಸಂಖ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-48/2018-19/960 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
21 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-49/2018-19/961 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019 22 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-ಪುಪು/ಸಿಆರ್-47/2018-19/962 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
23 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-15/2018-19/1307 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 24 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-13/2018-19/1308 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019
25 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-20/2018-19/1309 ದಿನಾಂಕ:18-12-2019 26 ನಂದರಗಿ, ಗುಂದವಾನ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-60/2018-19/1310 ದಿನಾಂಕ:17-12-2019
27 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-67/2018-19/1436 ದಿನಾಂಕ:31-12-2019 28 ಅಂಜುಟಗಿ, ಅಹಿರಸಂಗ, ಚಡಚಣ, ಹಾವಿನಾಳ & ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-68,46,16,22 &70/2019-20 ದಿನಾಂಕ:10-02-2020
29 ಝಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-66/2018-19/3340 ದಿನಾಂಕ:09-03-2020 30 ಮಸಳಿ ಕೆ.ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-100/2019-20/264 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020
31 ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-22/2019-20/354 ದಿನಾಂಕ:08-09-2020, ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-2(ಎ)/ಸಿಆರ್-19/2020-21/398 ದಿನಾಂಕ:24-09-2020 ಮತ್ತು ಇಂಡಿ, ಜಯನಗರ (ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-2(ಎ)/ಸಿಆರ್-20/2020-21/403 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020 32 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-64/2018-19/460 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020, ಗೋಟ್ಯಾಳ, ಝಳಕಿ, ಅರ್ಜುನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-75/2019-20/459 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 & ಹೋರ್ತಿ, ಸಾವಳಸಂಗ, ಹಡಲಸಂಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-73/2019-20/457 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
33 ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-74/2019-20/513 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020, ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-71/2019-20 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020 34 ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-237/2019-20/853 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಾಂಬಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-99/2019-20/856 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020, ಮರಗೂರ, ತದ್ದೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಎ)/ಸಿಆರ್-08/2020-21 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020, ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-78/2019-20/931 ದಿನಾಂಕ:30-12-2020 & ಹಿರೇಬೇವನೂರ, ನೆಹರುನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-77/2019-20/932 ದಿನಾಂಕ:30-12-2020
35 ಅಗಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-218/2019-20/1090 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 36 ಬಸನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-219/2019-20/1192 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
37 ಅಗರಖೇಡ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-79/2019-20/1257 ದಿನಾಂಕ:25-02-2021, ವಸಂತನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-108/2019-20/1258 ದಿನಾಂಕ:02-03-2021 38 ಚವಡಿಹಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-25/2020-21/328 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021, ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ), ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-81/2019-20/329 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021
39 ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-17/2021-22/723 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 40 ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-30/2020-21/879 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಸಾತಪೂರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-30/2020-21/906 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
41 ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿರ್-32/2020-21/879 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 42 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-225/2019-20/1072 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಸಾತಪೂರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-223/2019-20/1073 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021
43 ರಾಜನಾಳ, ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ, ಕೋಟ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-23/2019-20/1177 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021 44