ಮುಚ್ಚಿ

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_30/2013_14 Dt: 11/07/2014 2 ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿರೂಗಿ LAQ/SR_05/2013_14 Dt: 28/07/2014
3 ಮರಗೂರ LAQ/SR_08/2014_15 Dt: 19/07/2014 4 ನಂದರಗಿ LAQ/SR_06/2014_15 Dt: 26/07/2014
5 ರೂಗಿ LAQ/SR_15/2013_14 Dt: 17/11/2014 6 ತಾಂಬಾ LAQ/SR_38/2011_12 Dt: 30/08/2014
7 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_07/2014_15 Dt: 26/07/2014 8 ಮಸಳಿ ಕೆಡಿ LAQ/SR_09/2014_15 Dt: 13/11/2014
9 ಗೋರನಾಳ LAQ/SR_29/2013_14 Dt: 20/11/2014 10 ಹಲಳ್ಳಿ LAQ/SR_14/2014_15 Dt: 20/11/2014
11 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_10/2014_15 Dt: 20/11/2014 12 ತೆನ್ನಿಹಾಳ LAQ/SR_19/2014_15 Dt: 14/01/2014
13 ಅಗರಖೇಡ LAQ/SR_16/2014_15 Dt: 24/02/2014 14 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_02/2015_16 Dt: 04/06/2015
15 ಇಂಡಿ_ರೂಗಿ_ಸಾಲೋಟಗಿ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 04/06/2015 16 ರೂಗಿ_ಸಾಲೋಟಗಿ LAQ/SR_21/2014_15 Dt: 04/06/2015
17 ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರ LAQ/SR_21/2014_15 Dt: 27/07/2015 18 ಇಂಡಿ ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_21/2014_15 Dt: 09/07/2015
19 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 17/07/2015 20 ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt: 17/07/2015
21 ಚೋರಗಿ, ಚೌಡಿಹಾಳ LAQ/SR_11/2015_16 Dt: 20/07/2015 22 ಚೌಡಿಹಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬೇವನೂರ LAQ/SR_06/2015_16 Dt: 20/07/2015
23 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_05/2015_16 Dt: 21/08/2015 24 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_10/2015_16 Dt: 17/08/2015
25 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 21/08/2015 26 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_29/2015_16 Dt: 24/08/2015
27 ಇಂಡಿ,ಅಹರಸಂಗ LAQ/SR_13/2015_16 Dt: 27/08/2015 28 ಜಯನಗರ,ಇಂಡಿ LAQ/SR_30/2015_16 Dt: 18/08/2015
29 ಜಯನಗರ,ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_42/2015_16 Dt: 18/08/2015 30 ಜಯನಗರ,ಸಾತಾಪೂರ LAQ/SR_39/2015_16 Dt: 29/08/2015
31 ವಸಂತನಗರ, ಇಂಡಿ LAQ/SR_01/2015_16 Dt: 25/05/2015 32 ವಸಂತನಗರ, ಇಂಡಿ, ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_41/2015_16 Dt: 26/08/2015
33 ವಿಜಯಪುರ LAQ/SR_18/2015_16 Dt: 24/08/2015 34 ಗೊರನಾಳ LAQ/SR_27/2013_14 Dt: 24/09/2015
35 ಗೋಟ್ಯಾಳ LAQ/SR_09/2015_16 Dt: 24/09/2015 36 ಗುಂದವಾನ LAQ/SR_32/2015_16 Dt: 05/09/2015
37 ಜಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 24/09/2015 38 ಜಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_22/2015_16 Dt: 24/08/2015
39 ಮರಗೂರ LAQ/SR_44/2015_16 Dt: 24/08/2015 40 ರೂಗಿ LAQ/SR_17/2013_14 Dt: 05/09/2015
41 ಸಾಲೋಟಗಿ LAQ/SR_48/2015_16 Dt: 05/09/2015 4 2 ಸಾತಾಪೂರ, ಜಯನಗರ LAQ/SR_47/2015_16 Dt: 09/09/2015
43 ಸಾವಳಸಂಗ LAQ/SR_21/2015_16 Dt: 24/09/2015 4 4 ಸೊನಕನಳ್ಳಿ LAQ/SR_24/2015_16 Dt: 24/09/2015
45 ಗಾಂಧಿನಗರ_ತಾಂಬಾ LAQ/SR_04/2014_15 Dt: 17/10/2015 46 ಗೊರರ್ನಾಳ LAQ/SR_20/2014_15 Dt: 16/10/2015
47 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_50/2015_16 Dt: 17/10/2015 48 ನಂದರಗಿ LAQ/SR_34/2015_16 Dt: 28/10/2015
49 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_51/2015_16 Dt: 27/10/2015 50 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_40/2015_16 Dt:
51 ಹರ್ತಿ LAQ/SR_33/2015_16 Dt: 25/10/2015 52 ಮಣಂಕಲಗಿ LAQ/SR_45/2015_16 Dt: 31/10/2015
53 ನೆಹರುನಗರ LAQ/SR_14/2015_16 Dt: 31/10/2015 54 ಸಾತಾಪೂರ LAQ/SR_55/2015_16 Dt:
55 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 24/11/2015 56 ವಸಂತನಗರ LAQ/SR_03/2015_16 Dt: 03/11/2015
57 ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ LAQ/SR_23/2015_16 Dt: 11/01/2015 58 ಚಿಕ್ಕ ಬೇವನೂರ LAQ/SR_60/2015_16 Dt: 30/01/2016
59 ಬೊಳೆಗಾಂವ LAQ/SR_5/2013_14 Dt: 06/09/2016 60 ಗೊರನಾಳ ರೂಗಿ LAQ/SR_16/2013_14 Dt: 19/02/2016
61 ಜಯನಗರ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_61/2015_16 Dt: 24/02/2016 62 ರೂಗಿ LAQ/SR_66/2015_16 Dt: 24/04/2016
63 ರೂಗಿ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_65/2015_16 Dt: 26/04/2016 64 ಸಾತಾಪೂರ ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_62/2015_16 Dt: 24/02/2016
65 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_25/2015_16 Dt: 24/02/2016 66 ಡಂಬಳ ಡವಳಾರ LAQ/SR_07/2016_17 Dt: 24/05/2016
67 ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ LAQ/SR_05/2016_17 Dt: 24/05/2016 68 ದೇವೂರ LAQ/SR_03/2016_17 Dt: 24/05/2016
69 ಹಂದಿಗನೂರ LAQ/SR_06/2016_17 Dt: 24/05/2016 70 ಹಿರೇ ರೂಗಿ ತಡವಲಗಾ ತೆನ್ನಿಹಾಳ LAQ/SR_64/2016_17 Dt: 24/05/2016
71 ರೂಗಿ LAQ/SR_01/2016_17 Dt: 24/05/2016 72 ರೂಗಿ LAQ/SR_17/2016_17 Dt: 24/05/2016
73 ರೂಗಿ LAQ/SR_63/2016_17 Dt: 24/05/2016 74 ಸಾಳೋಟಗಿ LAQ/SR_02/2016_17 Dt: 24/05/2016
75 ಸಾಳೊಟಗಿ LAQ/SR_11/2016_17 Dt: 24/05/2016 76 ತೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_34/2016_17 Dt: 19/11/2016