ಮುಚ್ಚಿ

ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 25

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2016-17/1399 ದಿನಾಂಕ:12-03-2021 2 ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-63/2016-17/897 ದಿನಾಂಕ:26-08-2021