ಮುಚ್ಚಿ

ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಂಟರ ಮ್ಯಾಪ
1 ಬಲವಾಡ 2 ಸವದಿ ಎಸ್-1
3 29-5_ ಸವದಿ ಎಸ್-2 4 31-5_ ಶಿರಹಟ್ಟಿ