ಮುಚ್ಚಿ

ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7) ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-01/2017-18/890 ದಿನಾಂಕ: -10-2019 2 ಬಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-169/2017-18/891 ದಿನಾಂಕ: -10-2019