ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಸುನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587103

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]bagalkot[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08354235091