ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಗಳೆ

ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಬದಾಮಿ

ಇಮೇಲ್ : tahasildarbdm[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಬದಾಮಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08357220037