ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಮೆಳವಂಕಿ

ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಇಲಕಲ್ಲ


ಪದನಾಮ : ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಇಲಕಲ್ಲ