ಮುಚ್ಚಿ

ಇತರೆ

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ವರ್ಗ ಇತರೆ

ಜುಲೈ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ [1] ಮೇಲೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಂದು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 560…