ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ

ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂಖ್ಯೆ: 9731979899 ಬಳಸಿ SMS ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in/lpg/

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಸ್ಥಳ : ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ | ನಗರ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 587103