ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆ

ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಶಾಲೆ ಪ್ರಕಾರ: ಖಾಸಗಿ

ದೂರವಾಣಿ : 08354-233940

ಬಿ.ವಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ

ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಶಾಲೆ ಪ್ರಕಾರ: ಖಾಸಗಿ

ದೂರವಾಣಿ : 08354-233764

ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ

ಹಳೆಯ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ