ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಎಸ್. ಸಿ. ನಂದಿಮಠ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು

ಬಿ.ವಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587101

ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್

ಬಾಗಲಕೋಟೆ 587101, ಕರ್ನಾಟಕ

ದೂರವಾಣಿ : 08354224808