ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
ಕ. ಸಂ.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು
ನಾಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ವಲಯಗಳು
ಹೋಬಳಿಗಳು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಬದಾಮಿ 4 48
4
42
1
2 ಬಾಗಲಕೋಟ 3
30
3
30
1
3 ಬೀಳಗಿ 2
25
2
24
1
4 ಹುನಗುಂದ 4
50
4
35
1
5 ಜಮಖಂಡಿ 3
42
3
38
1
6 ಮುಧೋಳ 2
42
2
29
1
  ಒಟ್ಟು 18
237
18 198 6