ಮಹಾಕೂಟ

ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗದ ನೋಟ
ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗ
ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಲಿಂಗದ ಸಮೀಪಿನ ನೋಟ
ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ
ಮಹಾಕೂಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ
ನಂದಿ
ಮಹಾಕೂಟದ ನಂದಿ
ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಮೆ
ಮಹಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಪ್ರತಿಮೆ
ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮಹಾಕೂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ
ರಾತ್ರಿಯ ನೋಟ
ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದ ಮಹಾಕೂಟದ ನೋಟ