ಐಹೋಳೆ

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಐಹೊಳೆ
ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ
ರಾವನಾಫಾಡಿ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯ ಐಹೊಳೆ
ರಾವನಾಫಾಡಿ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯ
ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾವನಾಫಾಡಿ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಶಿವ
ರಾವನಾಫಾಡಿ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಶಿವ
ಐಹೊಳೆಯ ಮೆಗುಟಿ ಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮೆಗುಟಿ ಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ
ಐಹೊಳೆಯ ಎಯಸ್ಆಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮಾದರಿ
ಎಯಸ್ಆಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮಾದರಿ
ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಐಹೊಳೆಯ ಹುಚ್ಚಿಮಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ಪುಶ್ಕರ್ಣಿ
ಪುಶ್ಕರ್ಣಿ
ಐಹೊಳೆಯ ಹುಚ್ಚಾಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ
ಹುಚ್ಚಾಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ
ಐಹೊಳೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತಿಮೆ
ಎಎಸ್ಐ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತಿಮೆ
ಐಹೊಳೆಯ ರಾವನಾಫಾಡಿ ಗುಹೆ
ರಾವನಾಫಾಡಿ ಗುಹೆ
ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಶಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ಮೂರ್ತಿ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಶಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ಮೂರ್ತಿ
ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಹರಿಹರ ಮೂರ್ತಿ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಹರಿಹರ ಮೂರ್ತಿ
ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಶಿವ ಹಾಗೂ ನಂದಿ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಶಿವ ಹಾಗೂ ನಂದಿ
ಐಹೊಳೆಯ ಲಾದ್ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಲಂಕರಣಗಳು
ಲಾದ್ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಲಂಕರಣಗಳು
ಐಹೊಳೆಯ ಮೆಗುಟಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯ
ಮೆಗುಟಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯ
ಐಹೊಳೆಯ ತಾರಬಸಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ
ತಾರಬಸಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಐಹೊಳೆಯ ಮೆಗುತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ
ಮೆಗುತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ
ಐಹೊಳೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಐಹೊಳೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ
ಐಹೊಳೆಯ ಜೈನ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಾಂಗಣ
ಜೈನ ಗುಹೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಾಂಗಣ
ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಕೊಳ್ಳ
ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಕೊಳ್ಳ
ಐಹೊಳೆಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ
ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆ
ಐಹೊಳೆಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಕೊಳ್ಳದ ನೋಟ
ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಕೊಳ್ಳದ ನೋಟ
ಐಹೊಳೆಯ ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ
ಯೆಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ
ಐಹೊಳೆಯ ಅಂಬಿಗೆರ ಗುಡಿ
ಅಂಬಿಗೆರ ಗುಡಿ