ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಧೋಳ, ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ, ಮಾಲಾಪೂರ & ಜೀರಗಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕುರಿತು ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಧೋಳ, ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ, ಮಾಲಾಪೂರ & ಜೀರಗಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕುರಿತು ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಮುಧೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಧೋಳ, ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ, ಮಾಲಾಪೂರ & ಜೀರಗಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕುರಿತು ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ. 29/10/2018 ನೋಟ (8 MB)