ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2016-17 05/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)