ಮುಚ್ಚಿ

ಅರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಅರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಫಾರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು – 2016 (ನಗರ) 27/07/2018 ನೋಟ (5 MB)
ಫಾರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು – 2016 (ನಗರ) 27/07/2018 ನೋಟ (5 MB)
ಫಾರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಾಸಸ್ಥಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು – 2016 (ಗ್ರಾಮೀಣ) 27/07/2018 ನೋಟ (6 MB)