ಮುಚ್ಚಿ

ಧಾರಕ ವಲಯದ ವಿವರಗಳು

ವಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದೇಶಗಳು ನಕ್ಷೆಗಳು
1 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
2 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹಳೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
3 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
4 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
5 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
6 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
7 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಳಖೊಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
8 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
9 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
10 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
11 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಢಾಕಣಶಿರೂರ ತಾ. ಬದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
12 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಬದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
13 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಧೋಳ (ಸೈದಾಪೂರ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ನೋಟ
14 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13, ಬಳಗಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
15 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಕಲಾದಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
16 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
17 ಸಕ್ರಿಯ ಗುಡೂರ್ S C, ಇಲಕಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
18 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 10, ಕಲಾದಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
19 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 36, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
20 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 04, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ, ಬನಹಟ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
21 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ ನಂ. 11, ಬನಶಂಕರಿ ರೋಡ್, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಬಾದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
22 ಸಕ್ರಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ, ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
23 ಸಕ್ರಿಯ ಕುಳಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
24 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಯನಗರ, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
25 ಸಕ್ರಿಯ ಮುಡಪಲಜಿವಿ, ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
26 ಸಕ್ರಿಯ ಮೋತಿಬಾ ಗಲ್ಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
27 ಸಕ್ರಿಯ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
28 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 2, ಹುಳ್ಳ್ಯಾಳ ಲೆಔಟ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
29 ಸಕ್ರಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
30 ಸಕ್ರಿಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ವಾರ್ಡ ನಂ.07, ಗಲಗಲಿ, ತಾ// ಬೀಳಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
31 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 57, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
32 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ. 42, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
33 ಸಕ್ರಿಯ ಕಜ್ಜಿಡೋಣಿ, ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
34 ಸಕ್ರಿಯ ಮನಿನಗರ, ತಾ// ಬದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
35 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 02, ಕಿಲ್ಲಾ, ಟಂಕಸಾಲಿಗಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
36 ಸಕ್ರಿಯ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ, ತಾ// ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
37 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 16, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
38 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 01 ವಡಕರ ಗಲ್ಲಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
39 ಸಕ್ರಿಯ ಮುಗಳಖೋಡ, ತಾ//ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
40 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ. 07, ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ, ಬದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
41 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ 03, ಹೊಸೂರ ಚೌಕ್, ಕಲಾದಗಿ, ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
42 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ ನಂ. 58, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
43 ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾರ್ಡ ನಂ. 15, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
44 ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಂಗಲ್ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾ// ಹುನಗುಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
45 ಸಕ್ರಿಯ ಗೌಲೆರ್ ಗಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 03, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
46 ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಮಪುರ ಪೆಟ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 07, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
47 ಸಕ್ರಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಹಾನಾಪುರ ಎಲ್ ಟಿ, ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
48 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 08, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
49 ಸಕ್ರಿಯ At/Po-ಬುದ್ನಿ, ತಾ//ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
50 ಸಕ್ರಿಯ ಕೊಡಗ್ ಪ್ಲಾಟ, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
51 ಸಕ್ರಿಯ 17th ಕ್ರಾಸ್, ವಾರ್ಡ ನಂ. 33, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
52 ಸಕ್ರಿಯ ಅಕ್ಕಿಮರಡಿ ಲೆಔಟ್, ವಾರ್ಡ ನಂ. 35, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
53 ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
54 ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
55 ಸಕ್ರಿಯ ಜೋರಾಪುರ ಸಂದಿ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 07, ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
56 ಸಕ್ರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ, ಕಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 03, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
57 ಸಕ್ರಿಯ ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 03, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
58 ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎರಿಯಾ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 02, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
59 ಸಕ್ರಿಯ ಎಷ್ಕೆಷನ್ ಎರಿಯಾ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
60 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 08, ಹುಂಡೆಕಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
61 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಹುಲ್ಲ್ಯಾಲ ಲೇಔಟ್ ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
62 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 03, ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎಸ್ ಎಲ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
63 ಸಕ್ರಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರದೇಶ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 03, ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
64 ಸಕ್ರಿಯ ಹುಳ್ಯಾಲ್ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 02, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
65 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 02, ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
66 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 03, ಸುಳಿಕೇರಿ ವಲ್ಲೇಜ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
67 ಸಕ್ರಿಯ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
68 ಸಕ್ರಿಯ ಬಾರಾ ಇಮಾಮ್ ಗಲ್ಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
69 ಸಕ್ರಿಯ ದರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
70 ಸಕ್ರಿಯ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
71 ಸಕ್ರಿಯ ಮೈತ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
72 ಸಕ್ರಿಯ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ -57 ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
73 ಸಕ್ರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ -63A ನವನಗರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
74 ಸಕ್ರಿಯ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು: ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
75 ಸಕ್ರಿಯ ಬುದ್ನಿ ಪಿ ಡಿ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು: ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
76 ಸಕ್ರಿಯ ಚಿಮ್ಮಡ ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು: ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
77 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 03, ಜನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಳಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
78 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ಲೋಕಾಪುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
79 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 19 ರೂಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
80 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 35, ಮನಗೂಳಿ ಲೆಔಟ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
81 ಸಕ್ರಿಯ ಗುಡದರಿ ಸ್ರ್ಟೀಟ್, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
82 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
83 ಸಕ್ರಿಯ APMC ಯಾರ್ಡ, ಮುಚಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
84 ಸಕ್ರಿಯ ಮುಚಖಂಡಿ LT 01, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
85 ಸಕ್ರಿಯ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಸಾಬ ಹುಮನಾಬಾದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 01, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
86 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಲೋಕಾಪುರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
87 ಸಕ್ರಿಯ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
88 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 15, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಧೋಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
89 ಸಕ್ರಿಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲೋನಿ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
90 ಸಕ್ರಿಯ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಬೀಳಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
91 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 07, ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
92 ಸಕ್ರಿಯ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಮ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
93 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ಬಸವನಗರ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
94 ಸಕ್ರಿಯ ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಬಾದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
95 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
96 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
97 ಸಕ್ರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ತೊದಲಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
98 ಸಕ್ರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
99 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ರಂಗನಾಥ ನಗರ ಹತ್ತಿರ, ಬಾದಾಮಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
100 ಸಕ್ರಿಯ ಬಾರ್ಪೆಟ ಮೋಹಿಮ್ ಗಲ್ಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
101 ಸಕ್ರಿಯ ನೋರಾಣಿ ಕಾಲೊನಿ ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
102 ಸಕ್ರಿಯ ಪೆಂಡಾರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
103 ಸಕ್ರಿಯ ಭಜಂತ್ರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಜಮಖಂಡಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
104 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 04, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
105 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 03, KEB ಹತ್ತಿರ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
106 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಬಸವನಗರ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
107 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
108 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಬಸವನಗರ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
109 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 02, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪೇಟ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
110 ಸಕ್ರಿಯ MPS ಹತ್ತಿರ, ಹಿರೆಓಟಗೇರಿ, ಇಲಕಲ್ಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
111 ಸಕ್ರಿಯ ಕಿಲ್ಲಾ ಸುಲೆಬಾನ ಗಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
112 ಸಕ್ರಿಯ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, , ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 33, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
113 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 18, ಕೆಂಪರೋಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
114 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 06, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಠ ಚಾಲ್, ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
115 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 12, ದುಬುಲ್ಕೊಟ ವಾಡಕರ ಗಲ್ಲಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-
116 ಸಕ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 05, ಹಳೆಪೇಟ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ —-